Ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия

Воҳидов Шодмон Ҳусейнович

19.12.1961

Унвони илмӣ

доктори илмҳои таърих, профессор

 Номи пурраи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ (номи рисола бо тоҷикӣ):

рисолаи номзадӣ “Аваз Муҳаммад Аттор Хӯқандӣ ва асари ӯ “Таърихи ҷаҳонамойи”. – Тошканд, 1990.

РИСОЛАИ ДОКТОРӢ

“Ташаккули таърихнигорӣ дар хонигарии Хӯқанд”. Тошканд, 1998.

 Унвонҳои дигар, ба мисли профессорӣ, академикӣ ва ғ.:

Профессор. Тошканд, 2010

Номи китобҳои чопшуда бо сабти сол ва ҷои нашр (бо ҳамон забоне ки чоп шудааст)

Фитрат. Рахбари нажот (Нажот йули). – Тошкент:Маънавият.2001.

 1. Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин-Хваджа (Та’иб).  Тухфа-йи  Та’иб. Издан. Б. М. Бабаджанов, Ш.Х. Вахидов, Х. Коматцу. Ташкент-Токио-2002. – 45 с.
 2. Мухаммад Сайид Балджувони. Тарихи нофеи. Перевод на узб.яз. – Тошкент: Академия, 2001.
 3.  Низомулмулк. Сиёсатнома ёки Сияр ул-мулук. Перевод на узб.яз.  – Тошкент, 1997, 2016.
 4. Фитрат. Оила./ Таржимон, сузбоши ва изохлар муаллифи Ш.Вохидов. – Тошкент, 1998; издание 2, 2000.
 5. Мухамад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий / Ношир Ш. Вохидов, Д. Сангирова. – Тошкент, 1999., 2015.
 6. Фаќирий И. Баёзи Фаќирий (соавтор). – Тошкент: Адолат, 2004. – 200 б.
 7. Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат би-с-Сурах (соавтор). Введение, перевод с арабского и персидского, текст, факсимиле и комментарии и указатели. – Алматы:Дайк-Пресс. 2005. – 410 с.
 8. Абд ал-Кадир ибн Мухаммад Амин. Маджма’ ал-ансаб ва-л-ашджар(соавтор). Введение, перевод с арабского-персидского и тюркского, текст, факсимиле автографа, комментарии и указатели. – Алматы:Дайк-Пресс. 2005. – 692 с.
 9. Муизз ал-ансаб. Введение, перевод, факсимиле Парижского списка, комментарии и указатели Ш.Вохидова. – Алматы:Дайк-Пресс. 2006. – 800 с.
 10. Марказий Осиё давлатларида бошќарув тарихидан (Из истории управления в государствах Центральной Азии). – Тошкент:Янги аср авлоди, 2006. – 80 с.
 11. Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ас-салатин ва таварих ал-хавакин. / Введение, научный редактор Ш. Вохидов. – Ташкент, 2007. – 256 с.
 12. Садри Зия и его библиотека. Текст сочинения Садри Зия «Фихрист» (в соавтор.). – Ташкент: Янги аср авлоди, 2007. – 352 с.
 13. Фитрат. Оила ёки оила бошқариш тартиблари. Танланган асарлар. IV жилд. – Тошкент: Шарќ. – Б. 214-317.
 14. Мирзо Олим Махдум Њожи. Тарихи Туркистон. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2008. – 256 б.
 15. Мусахир ал-билод. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2009. – 480 б.
 16. Мунтахаб ат-таворих. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010. – 720 б.
 17. Хоразм сафари кундаликлари. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010. 25 б.
 18. Тарихи Мулозода. Самария. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2009. 254 б.
 19. Ќўќон хонлигида тарихнавислик. – Тошкент: Akademnashr. 2010. 326 б.
 20. Воњидов Ш., Эркинов А. Фењристи нусхањои хаттии китобхонаи Равнаќи-Шањрисабзи. Ќум (Эрон): Китобхонаи бузурги Оятуллоњ ал-Узми Маръаши Наджафи. 1377/1998. – 80 с. (ба форсї).
 21. Воњидов Ш., Эшмурадов М. Хоразм тарихчилари Ўтамиш Њожи, Абулѓозий, Мунис. – Тошкент, 2010. – 50 с.
 22. Худаярханзаде. Анджум ат-таварих(Звезды истории)./ Перевод с персидско-таджикского, введение, примечания Ш.Вохидова и С. Елшибаева. – Ташкент, 2011. – 421 с.
 23. Зафарномайи Хусравий./ Перевод с персидско-таджикского, введение, примечания Ш.Воњидов, Ш.Жўраев. – Тошкент: Tamaddun, 2011. – 452 б.
 24. Тарихи жаҳоннамой. – Тошкент, 2012. – 420 б. (ҳаммуал.)
 25. Умидий-Ҳавоий. Тарихчайи Тўроний. – Тошкент, 2012. – 380 б.
 26. Огањий. Гулшани давлат. – Тошкент, 2012. – 320 б. (њаммуал.)
 27. Садри Зиё: Кутубхонамдаги
 28. Садри Зиё ва фењристи китобхонаи ў. – Панљакент: Иршод, 2017. – 350 с.
 29. Воњидов Ш. Аз таърихи китоб ва китобдории халќи тољик. – Душанбе: Бухоро, 2018.  – 370 с.
 30. Рўдакї. Девон. / Мураттибон: М.Муллоањмадов, Ш.Воњидов, М.исрофилниё. – Душанбе: Ирфон, 2018. 250 с.
 31. Рўдакї. Мунтахаби ашъор // Мураттибон: Ш.Воњидов, М.Ансорї. – Душанбе, 2018. – 190 с.

НОМИ МАҚОЛАҲОИ ИЛМӢ

 (БО ҲАМОН ЗАБОНЕ, КИ ЧОП ШУДААСТ )

 1. О медитарности кокандской историографии. Казахи и Кокандское ханство // International Journal of Central Asian Studies. Ed. Choi Han-Woo. Vol. 6. 2001, 48-55.
 2. По следам священного Корана // Эхо истории, №1-2,2000, 58-61.
 3. О генеалогии древних царей Ирана в кокандской историографии. Вестник НУУ имени Мирзо Улугбек. 2000, №4.
 4. Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la bibliotheque de Sadr-i Ziya: une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe – deb. XXe s. In:  A. Muminov, F. Richard et M. Szuppe (éds.), Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique, [Cahiers d’Asie Centrale 7], IFEAC – Édisud, Tachkent – Aix-en-Provence, 1999.141-173.
 5. Erkinov A.,Vahidov Sh.Une source meconnue pour l’etude de la production de livres a la cour de Muhammad Rahim Khan II (Khiva, fin XIXe s.) In:  A. Muminov, F. Richard et M. Szuppe (éds.), Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique, [Cahiers d’Asie Centrale 7], IFEAC – Édisud, Tachkent – Aix-en-Provence, 1999. 175-193.
 6. «Тарихи Нофеи»  – важный источкник по истории Бухары начала ХХ века // Общественные науки в Узбекистане.1998, №№9-11, 58-64.
 7. Шох ва шоир Мадалихон // Фан ва турмуш,1998, №5, 28-29.
 8. Об историке  амир Умархана Фазли Фаргани // Преподование языка и литературы, 1997, №3, 78-84.
 9. Тарих ва  унинг бадиий талкини (История и ее художественная интепретация) // Тил ва адабиёт таълими. 1997, №5-6, 80-85.
 10. Бухорои шариф // Мулокот. 1999, № 3, 30-32.
 11. Фаргонада Маъмур  Мундуз кузголони (Восстание Маъмура Мундуза в Фергане) // Манбашунослик. Матн ва унинг талкини. 1997, 48-51.
 12. Мухаммад Йунус Тойиб. Тарихи Аликули амирлашкар // Шарк юлдузи. 1996, №№1-2.
 13. Аваз Мухаммад Аттор Хуканди. Тарихи жахоннамойи // Шарк юлдузи. 1991, №8, 119-140.
 14. Сочинение Фазли Фаргони «Умарнома» // Адабий мерос. 1991, №4, 28-33.
 15. Тиррешаи буридаи миллат. // Омузгор. 1992, №3.
 16. Сочинение Мухаммад Умара Умиди «Мактубчаи хон».// Адабий мерос. 1990, №2, 60-62.
 17. Письма между страниц «Темурнаме». // Мулокот. 1996, 25-27.
 18. Сады Тимура. // Звезда Востока. 1996, №2, 3-6.
 19. Муиз ал-ансоб важный источник по истории и генеологии тимуридов и бабуридов //Академик Яњё Ѓуломов тавалудининг 95-йиллиги ва Тарих институтининг 60 йиллигига баѓишланган   Ўзбекистон Тарихи ва археология фанларининг долзарб муаммолари  Республика илмий конфренцияси материаллари. – Самарќанд, 2003.
 20. Бухара в описаниях ал-Истахри. // Наука и культура человечества в третьем тысячалетии. Материалы симпозиума посвященные 2500 летию Бухары и Хивы. – Тошкент,1997.
 21. Хоразмшоњлар даври Фаќињлари (Факихи периода правления Харезмшахов). // “Жалолиддин Мангуберди Ватан, Юрт њимоячиси” мавзуидаги халќаро Конфренция материаллари. Урганч 1999йил, 22октябр.-Тошкент:Фан1999.
 22. Париж ќўлезмалар хазинасидаги хожагон нақшбандия силсиласи (Генеалогия ордена ходжагон накшбанди в сокровищницах Парижа). // Тарихий Манбашунослар муаммолари. – Тошкент:  Университет, 2003.
 23. Les particularites paleographques et cobicologues des fondsparticuliers de Ravnaqi et Faqiri (Shahrisabz, Ouzbekistan). // Manuscripta Orientalia -St-Peterburg, 2003/
 24. The histori of the Ishqiyya Brotherhoods Secred reliks. II:The Katta Langar (New Fragments) // Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg 2002.
 25. Ќўќон хонлигидаги унвон ва мансаблар (Звания и должности в Кокандском ханстве) //Шарќ Юлдузи, 1995. №№1-2.
 26. Об историке эмира Умархана Фазли Фаргани // Преподавание языка и литературы.1997. 3. – С. 12-17.
 27. Тарихий манбашуносликда  терминалогия (терминология в историческом источниковедении) //Илмий анжуман Материаллари. -Тошкент 1995.
 28. «Тарихи Нофеи» – важный источкнико по истории Бухары начала ХХ века // Обшественные науки в Узбекистане.1998, №№9-11, 58-64.
 29. Ќўќон хонлиги ва бухоро  амирлигида унвон ва мансаблар.- Тошкент 1996
 30. Сочинения Фазли Фарѓони  “Умарнома” // Адабий мерос, 1991. №3.
 31. Равнаки. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. – М.: Восточная литература,2003. с.
 32. Садри Зийа. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. – М.: Восточная литература, 2003. с.
 33. Факири. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. – М.: Восточная литература, 2003. с.
 34. Му‘изз ал-ансāб // Эхо истории.2004,№-3.
 35. Шайх ва шоир Фаќирий. // Эхо истории.2004, №4.
 36. Муизз ал-ансаб важный источник по генеалогии тимуридов и бабуридов.// Эхо истории, 2004,№ 2.
 37. Les particularies paleographiques et cidicologiques des fonds particuliers de Rawnaqi et Faqiri (Shahrisabz, Ouzbekistan) //Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg, 2003.p.52-56.
 38. Жамол Ќаршийнинг «Мулњаќот би-с-Суроњ» асарининг янги нусхаси // Эхо истории, 2006, №1, 2.
 39. Важный источник по мусульманской генеалогии // Эхо истории, 2006, № 3. Б. 24-32.
 40. Важный источник по истории Темура и темуридов // «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани. Илмий маќолалар тўплами. – Тошкент, 2007. – Б.22-30.
 41. «Темурнома» (Кунуз ал-аъзам) Абд ар-Рахмана Сират и его значение. // «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани. Илмий маќолалар тўплами. – Тошкент, 2007. – Б.35-40.
 42. «Авесто» даври ижтимоий муносабатлар тарихидан // «Тарихий хотира – маънавият асоси» мавзуидаги Республика илмий – назарий анжумани материаллари. – Бухоро, 2008. – Б.23-25.
 43. «Одоби тариќ» рисоласи њаќида (Рисолайи ќаландария «Одоби тариќ»). // Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари (2008 йил, 25 апрель). Тошкент, 2008. – Б.124-129.
 44. Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин-Хваджа (Та’иб).  Тухфа-йи  Та’иб. Издан. Б. М. Бабаджанов, Ш.Х. Вахидов, Х. Коматцу. Ташкент-Токио-2002. – 45 с.
 45. Вахидов Ш. “Анжум ат-таворих” асари њаќида / Тарих тафаккури. “Баркамол авлод” йилига баѓишланган Республика тарихчи олимларининг илмий ишлар Тўплами. Бухоро, 2010. – 119-122.
 46. Воҳидов Ш., Эркинов А. Фењристи нусхањои хаттии китобхонаи Равнаќи-Шањрисабзи. Ќум (Эрон): Китобхонаи бузурги Оятуллоњ ал-Узми Маръаши Наджафи. 1377/1998. – 80 с. (На фарси).
 47. Воњидов Ш., Эшмурадов М. Хоразм тарихчилари Ўтамиш Њожи, Абулѓозий, Мунис. – Тошкент, 2010. – 50 с.
 48. Вохидов Ш. Трансформация оценки истории отечества в новых разысканиях / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари (II тўплам). – 2012. – С.3-8.
 49. Воњидов Ш. Амир Насруллоњнинг Ќўќон хонлигига 1842 йилги юриши њаќида (сабаб, бањона ва оќибатлари) / Фарѓона водийси тарихи янги тадќиќотларда. – Фарѓона, 2009. – С.174-183.
 50. Воњидов Ш. Тарихий манбаларнинг нашрлари: тажриба ва муаммолар / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман матераиллари 4 май, 2011. – Тошкент, 2011. – С.131-136.
 51. Вахидов Ш., Джураев Ш. “Зафарномайи хусравий” важный источник по истории Бухары эпохи Насруллахана / Юксак маънавиятли ёшлар-буюк келажак пойдевори («Баркамол авлод йили»га  баѓишланган Республика илмий-амалий конференцияси материаллари). – Бухоро, 2010. –  С.101-109.
 52. Воњидов Ш., Шерипов У. Антик давр Хоразм тарихида Хива / Антик давр цивилизацияси тараќќиётида Хоразмнинг ўрни. Республика илмий анжуманнинг материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Њазорасп. 2011. – С. 9-12.
 53. Воњидов Ш., Матякубова М. Юнон тарихшунослигида Хоразм ва унга ќўшни халќлар тўѓрисида / Антик давр цивилизацияси тараќќиётида Хоразмнинг ўрни. Республика илмий анжуманнинг материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Њазорасп. 2011. – С. 12-15.
 54. Воњидов Ш., Холиќова Р. Мусулмон аристократия шажараси XIX  аср Бухородаги “Уламо” силсиласи / Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар (халќаро конференция материаллари). I  ќисм. – Тошкент: ЎзМУ, 2005. – С.149-157.
 55. Воњидов Ш. Ўзбекистонда манбашунослик: тарихий манбаларнинг нашри хусусида (охирги йиллардаги тажриба ва муаммолари) / Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 3-тўплам. – Тошкент, 2011. – С.83-90.
 56. Вахидов Ш., Джураев Ш. “Зафарномайи хусравий” важный источник по истории Бухары эпохи Насруллахана. / Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 2-тўплам. – Тошкент, 2010.–  С.49-58.
 57. Воњидов Ш. “Анжум ат-таворих” асари њаќида // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 2-тўплам. – Тошкент, 2010.–  С. 45-49.
 58. Вахидов Ш. Абдурахман Мустаджир и его дневник Искандаркульской экспедиции (1870). // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. (1-) Тўплам. – Тошкент, 2009.  – С. 199-203.
 59. Вахидов Ш., Елшибаев С. О родоплеменном составе кураминцев Ташкента и Ташкентской области: состав и расселение / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари (II тўплам). – Тошкент, 2012. – С.77-85.
 60. Маънавий мерос-тараққиёт манбаи // Эхо истории,2012, – №3. – Б.1-3.
 61. The histori of the Ishqiyya Brotherhoods Secred reliks. II : The Katta Langar (New Fragments) //Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg 2002.
 62. Равнаки. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3.-М.: Восточная литература,2003. с.
 63. Садри Зийа. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. – М.: Восточная литература,2003. с.
 64. Факири. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3.-М.: Восточная литература,2003. с.
 65. Джами (соавтор). Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.4.-М.: Восточная литература,2003. с.25-27
 66.  «Маджма’ ал-ансаб ва-л-ашджар» Абд ал-Кадира ибн Мухаммад Амин – новый источник по истории Казахастана и  Центарльной Азии.// SHYGYS. Kazakhstan. 2006. – №. 1. – С. 141-151.
 67. Вохидов Ш. Х., Бердиев Б., Важный источник по истории темура и   темуридов.// .// «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги республика   илмий – амалий анжуман материаллари. Тошкент: ТошДТУ, 2007. – Б.20-27
 68.  Vohidov Shodmon. View of muslim authors on the russian conquest of new          regalia’s: pro and contra. // Oriento moderno, Istituto per l’ Oriente C.A.    Nalino, Nuova serie, Anno XXVI (LXXXVII), 1, 2007. – P.225-236.
 69. Вохидов Ш. Х. Журналистика и становление и развитие таджикско-казахских литературных связей во второй половине ХХ века // Труды Международной научно-практической конференции на тему: «Казахстан – на пути духовного взрождения: развитие и будущее». Том I. Шымкент, 2017. – С.6-16.
 70. Воњидов Ш. Ученик и последователь Ахмада Дониша – Домулло Икромча муфти Бухори (1847-1925). // Труды Международной научно-практической конференции на тему: «Казахстан – на пути духовного взрождения: развитие и будущее». Том II. Шымкент, 2017. – С.3-11.
 71. Вохидов Ш. «Вакфнаме» библиотеки медресе мирза Улугбека в Бухаре (из истории формирования фонда в XVIII веке) // Паёми донишкада, №1. 2018. С.47-92
 72. Вохидов Ш. Ученик и последователь Ахмада Даниша – домулло Икромча муфти Бухори (1847 – 1925) // Паёми Донишкада, №1, 2018. С. 342-352.
 73. Ансорї М., Воњидов Ш. Тољикистон ва Пешвои миллат дар замони муосир (шиносномаи миллат) // Паёми донишкада, №2, 2018. С.3-17
 74. Вохидов Ш., Вохидова С. Рукописная книга – источник духовности и знания (на основе восточных рукописей из узбекистана в фондах ИР РАН. Санкт-Петербург) // Паёми донишкада, №3. 2018. С.97-123.
 75. Vohidov Sh. (Nashrga Tayyorlovchi) Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin // Паёми донишкада, №3. 2018. С. 309-370
 76. Alisher Navoiy Tuhfatul-afkor. // Паёми донишкада, №3. 2018. С.370-374/
 77. Вохидов Ш., Шарифова Г. Зикри њунар ва пешоварон дар «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї // Паёми донишкада, №4. 2018. С. 311-328.
 78. Вохидов Ш. «Муиз ал-ансаб» об этническом составе канцелярии (дивана) амира Тимура и тимуридов (таджикский пласт государственных управленцев) // Паёми донишкада, №4/1. 2018. С.46-52.
 79. Воњидов Ш., Шарифова Г. Бо маҳи бофанда ҳар кас ҳолаш огоҳ мекунад…(васфи ҳунар ва ҳунармандон дар “Шаҳрошӯб”ҳо) // Адаб, №3, 2018. С.-3-8.
 80. Жизнь и деятельность Ходжа Ахрара в исследованиях РПоссийских ученых (конец 19-начале ХХ веков) / Международная научная конференция “Вклад российской науки в из учении уникального историко-культурного и природного богатства Таджикистана” посвященная 200-летию российского востоковедения, г.Худжанд, 23 ноября 2018 года. – Худжанд-Оренбург, 2018. – С. 80-92. (Соавтор Батиров М.)
 81. Николай Владимирович Ханыков – востоковед и этнограф // Международная научная конференция “Вклад российской науки в из учении уникального историко-культурного и природного богатства Таджикистана” посвященная 200-летию российского востоковедения, г.Худжанд, 23 ноября 2018 года. – Худжанд-Оренбург, 2018. – С. 156-172. (Соавтор Ансори М.)
 82. Фуќаролик жамиятида адолат ва унинг мезонларининг илдизлари (Алишер Навоий адолати ва жасорати) // Фуќаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида ёшлар ижтимоий фаоллигини ошириш омиллари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Самарќанд, 2018 йил, 29-30 ноябрь. – Самарќанд, 2018. – С. 83-86. (соавтор Шарифова Г.).

ШАРҲИ МУХТАСАРИ ҲОЛ

Таваллуд.ш. Панҷакент, аз оилаи хизматчӣ (1961). 

Таҳсил: мактаби  №3, ш. Паҷакент (1971–1979).

Хатмк. ф-таи таърих ДДТ ба номи В.И.Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 1979-1884).

Афсари тарҷумон (1984-1986), аспирант, мудири бахши Институти Таърихи АФ Ӯзбекистон(1996-1998), мудири кафедра дар Донишгоҳи милии Ӯзбекистон(1998-2001), тадқиқотчии МСО дар Париж (Фаронса, 2001-2003), профессори Донишгоҳи техникии давлатии Ӯзбекистон, Институти Шарќшуносии Тошканд (2004-2016),

Ноиби ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишкади омӯзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент

МУҲИМТАРИН ДАСТОВАРДҲОИ ИЛМӢ ВА ИХТИРОЪОТ

-Аввалин маротиба осори муаррихони тоҷикзабонро дар хонигарии Хӯқанд ба таври комплексӣ омӯхта аст…

-Манбаъҳои муҳимро оид ба таърихи мардуми Осиём Миёна дастрас намуда ба аҳли илм ошно сохтааст…

-Таҳти роҳбарии ӯ 8 нафар оид ба таърих, манбаъшуносӣ, методҳои тадқиқоти таърихӣ, таърихи Ватан рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ ҳимоя намудаанд…..

Мукофоту ҷоизаҳо: нест.

Сформировавшись, на определенных геополитических границах Кокандское ханство в начале XIX века, достигло определенных успехов в хозяйственной, политической и культурной жизни. Основным пластом духовной жизни Кокандского общества долгое время являлась литературная среда. Произведения исторического характера в разных жанрах литературной деятельности в свою очередь были составной частью духовной жизни. В начале XIX века происходило возрождение историографических и историософических  традиций, появились первые исторические сочинения, посвященные истории ханства;

– сочинения кокандских авторов написаны на узбекском и таджикском языках, в стихотворных формах и в прозе. Из анализа дошедших до нас исторических сочинений установлено, что Фазли Фаргони (Абдулкарим Намангани), Мушриф Исфараги (Мирзо Каландар) и поэтесса Дилшод-Барно являются первыми представителями кокандской школы историографов;

– кокандские сочинения исторического содержания являются поэтико-историческими и историко-поэтическими произведениями. Высокие эстетические требование читателей и заказчиков заставляли  авторов такого жанра создать высокохудожественные сочинения со сложным стилем и языковыми особенностями;

– кокандские историки принадлежали к различным слоям и сословиям, имели разный уровень образования, были последователями разных идей, концепций, эстетических вкусов, духовных ценностей и направлений. Среди историков мы встречаем государственных деятелей с высокими чинами, представителей ханской фамилии, духовенства, профессиональных хроникеров, секретарей начальников, редакторов газет, поэтов и просветителей;

– исторические сочинение Кокандской школы по своему содержанию делятся на эпизодическо-ситуативные и на последовательно-динамические произведения. В первом случае сочинение затрагивает определенное историческое событие, во втором – события охватывают длительный период;

– в сочинениях кокандских авторов отражены все изменения, которые произошли в Кокандском обществе в ХIХ в. Это проблемы внутреннего положения, вопросы хозяйственной жизни, темы завоевания Средней Азии русским царизмом, ликвидации ханства, образование новой политико-административной единицы в составе Российской империи, отношение населения бывшего Кокандского ханства к новой власти,  антиколониальное движение края и другие вопросы. Эти материалы и сведения, факта и информация позволяют более объективно и подробно исследовать многие актуальные в наше время проблемы;

– на основе сведений кокандских авторов мы составили генеалогию кокандских правителей из династии Минг, составлены также паспорта сочинений кокандских историографов (см. приложение), где даются источниковедческие мини-справки на каждое произведение;

– дальнейшее исследование проблем  кокандской школы историографов после источниковедческой обработке фактологического исследования, констатации фактов и сведений по различным вопросам и темам состоит из переводов извлечений наиболее ценных сочинений из числа произведений кокандских авторов.

Телефон ва почтаи электронӣ  pamir555@inbox.ru; 937 937 123.