Комилов А. декани факултети математика информатика

Таърихи таъсисёбии факултети математика-информатика

Фаъолияти факултети математика-информатика асосан аз соли 2000-ум оѓоз гардидааст. Аввалан соли 2000-ум дар донишкада шўъбаи барномасозї – иќтисодї амал менамуд, ки он то соли 2003 давом намуд. Баъди соли 2003, бо ќарори шўрои олимони донишкада, шўъбаи математика ва информатика таъсис дода шуд, ки он то соли 2006 фаъолият намуд.

Баъдан бо розигии Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон бо фармони раёсати ДОТ дар шањри Панљакент факултети математика-информатика таъсис дода шуд, ки он то имрўз кору фаъолият дорад. Дар факултети математика-информатика чор ихтисос амал мекунад:

математика-информатика;

физика-информатика;

технология ва эљодиёти техникї;

физика ва эљодиёти касбї

Дар ибтидо сарварии онро омўзгор, Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон Хушвахтов Шодибекба зимма дошт. Њоло факултет дорои се синфхонаи компютерї, 36 дона доскањои электронї, 212 дона компютер, 36 дона проектор, 21 дона сканер, 22 то принтер, 50 дона нетворт компютерњо, факс ва 50 дона ноутбукњо буда аз он тамоми факултетњо истифода мебаранд.

Фаъолияти кафедраи математика-информатика, ки роњбарии онро номзади илмњои физика – математика Кўљмуродов Абдулло ба ўњда дорад, хеле назаррас аст.

Дар назди факултет мањфили «Математикони љавон», ва «Физикони љавон» амал менамояд, ки роњбарии онро ба устодон Саидов Ѓайрат ва Моњрўи Абдулањад вогузор карда шудааст.

Њамкории илмии устодони факултет бо маркази илмї- таълимї ва муассисањои байналхалќї хуб ба роњ монда шудааст. Аз љумла бо ДМТ, ДДОТ ба номи С.Айнї, ДИТ, Институти математикаи академияи фанњои Тољикистон, бо донишгоњи ОМСК ФР ба номи Ф.М.Достоевский, бо донишгоњи шањри Чимкенти љумњурии Ќазоќистон, бо донишгоњњои љумњурии Ўзбекистон ва дигар донишгоњњо њамкорї менамояд.

Аз соли 2007 то инљониб 17 нафар хатмкунандагони факултет бо дипломи аъло донишкадаро хатм намудаанд.

Устодони факултет


Кўҷмуродов Абдулло
Санаи таваллуд:     01.01.1957. Номзади илмњои физика ва математика.

Соли 1974 мактаби миёнаи №3 – и шахри Панҷакент ва  соли 1980 факултети механикаю математикаи Университети давлатии Тоҷикистон ( ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) – ро хатм кардааст. Солҳои 1980 – 1992 дар Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав фаъолият намудааст. Солҳои 1986 – 1989 аспиранти ИМ АФ Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Солҳои 1992 – 2010 дар литсейи шаҳри Панҷакент ба ҳайси омузгори фанни математика ва ҷонишини директор оид ба корҳои илмӣ – методӣ фоъолият кардааст. Аз соли 2010 дар Донишкадаи омузгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент кор карда истодааст. Аз соли 2014 вазифаи мудирии кафедраи математика ва информатикаро ба ўҳда дорад.

    Рисолаи номзадияшро таҳти роҳбарии доктори илмҳои физика ва математика, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Исхоқов С.А. дар мавзўи «Вариационная задача Дирихле для эллиптических уравнений, вырождающихся на границе ограниченной области» ҳимоя намуд.

     Кўҷмуродов  Абдулло муалифи зиёда аз  22  мақолаҳои илмӣ мебошад.

Аз он ҷумла:

1. О вариационной задаче Дирихле для вырождающихся эллиптических операторов.   // Доклады Российской Аадемии наук,2005, т.403, №2

2. Об одной априорной оценке решений однородной задачи Дирихле для эллиптических уравнений в дивергентной форме. //Доклады АН Республики Таджикистан, 2007, т. 50 , №7

3. О гладкости обобщенного решения вариационной задачи Дирихле для вырождающегося эллиптического уравнения в дивергентной форме.//Доклады АН Республики Таджикистан, 2008, т. 51 , №12

4. Об одном интегральном неравенстве разных метрик для функций, заданных в ограниченной области, граница которой состоит из многообразий разных измерений //Доклады АН Республики Таджикистан, 2012, т. 55 , №3

5. Особенности самовоспитания студентов в процессе обучения математических дисциплин.// Маводњои конференсияи илмии љумњуриявӣ” Ташаккули самтњои инноватсионии илмњои дақиқ ва техникӣ ”  Хуљанд, 19 ноябри с.2015

6. Барномаҳои компютерӣ барои тадқиқотҳои масъалаҳои математикӣ.//  Маводҳои конференсияи байналмиллӣ, апрели  соли 2017, ш. Панҷакент;

7. Умари Хайём ва саҳми ӯ дар илмӣ машриқзамин. // Материалы Международной научно­ – практической конференции «Омар Хайям-энциклопедист, математик, философ, астром и поэт».Место проведения:  Россия, Воронежская обл. г. Борисоглебск,

      Аз тарафи Кўҷмуродов А.  барои донишҷуён 13 дастури методӣ таълиф карда шудааст.

Аз он ҷумла:

1. Нишондодњои методӣ ва корњои мустақилона аз математикаи элементарӣ,

    Панҷакент, 2016, 164 саҳифа

2. Муодилаҳо ва нобаробарињо, Душанбе, 2016, 394 саҳифа

3. Нишондодњои методӣ ва корњои мустақилона геометрия,  2016, 128 саҳифа

4. Нишондодњои методӣ ва корњои мустақилона аз анализи математикӣ, 2016, 424 саҳ

5. Нишондодњои методӣ ва корњои мустақилона аз назарияи эњтимолият ва омори математикӣ, 2017, 104 саҳифа

6. Нишондодњои методӣ ва корњои мустақилона аз математикаи олӣ ( барои донишҷӯёни равияи иқтисодӣ) , 2017, 138 саҳифа

7. Нишондодњои методӣ ва корњои мустақилона аз математикаи олӣ (барои донишҷӯёни равияи технологӣ) , 2018, 116 саҳифа

Ному насаб Вазифа Унвон
Комилов Абдулаҳад Декан Унвонљў
Кўљмуродов Абдулло Мудири кафедра н.и.ф.-м.
Норов Наимҷон Омӯзгори калон
Сафаров Самандар Омӯзгори калон
Сайҳуна Шавкатзода Омӯзгори калон н.и.ф.-м.
Примов Мўҳсин Омӯзгори калон  
Саидов ғайрат Омӯзгори калон
Фозилова Тўҳфа Омӯзгори калон
Каримов Карим Омўзгори калон
Усмонов Самандар Ассистент
Раҳимов Абдувакил Ассистент
Шарифов Шариф Ассистент
Давлатов Давлат Ассистент
Худойбердиев Манучењр Ассистент
Моҳрўи Абдуаҳад Ассистент
Аминова Сайҳуна Методист