{:en}

  Шиносномаи факултет

Декани факултети таърих Исроилов Салохиддин

Дар солҳои охири барҳамхўрии Иттиҳоди Шўравӣ нерўҳои пешкадами ҷомеа барои ба низоми нави таҳсил гузаштан талошдоштанд. Моҳи июли соли 1991 нерўҳои пешқадам барои кушодани мактабҳои олии нав ҷавобгў ба талаботҳои замон кўшиш ба харҷмедоданд. Гурўҳе аз олимон барои ташкилнамудани зерсохтори Донишгоҳи Озодӣ Россия дар ОсиёиМарказӣ шурўъ намуданд.      Мактабу маориф дар тамоми давраи инкишофи тамаддуни инсоният ҳамчун соҳаи махсуси иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ ва омили муҳими пешрафту инкишофи ҷомеаи инсонӣ эътироф шудааст.

Факултети таърих дар заминаи факултети ҳуқуқшиносӣ, ки соли 1991 ташкилёфтабуд, соли 2004 ба факултети таърих табдили ном менамояд.

    Дар соли таҳсили 2006 — 2007 дар наздифакултет ду кафедра фаъолиятменамуд.

Кафедраитаърих.

Кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ ва ҳуқук

      Соли 2012 дар назди факултет кафедраи нав « Таърих. Бостоншиносӣ ва мероси ниёгон» таъсис дода мешавад.

Ихтисоси мазкур соли 2012 бо дастгирии Раёсати Донишкада дар базаи ёдгориҳои таърихии Саразм ва Панҷакенти қадим ташкил карда шудааст. Ихтисоси таъриху бостоншиносӣ дар заминаи кафедраи

«Таърих, бостоншиносӣ ва мероси ниёгон» фаъолият менамояд.

Донишҷўёни ин ихтисос таҷрибаомўзии худро дар ёдгориҳои Санҷаршоҳ, Панҷакенти қадим, Саразм, МустафоТеппа, Қалъаи Ҳисорак ва  ноҳияи Куҳистони Масчоҳ мегузаронанд.

Ҳамзамон хатмкардагони ин ихтисос дар Китобхонаи миллӣ , Осорхонаи миллӣ, Пойгоҳҳои бостоншиносӣ, Эрмитажи Санкт – Петербург  ва  ғ.фаъолият намуда менамоянд.

Айни замон дар ихтисоси таърих-ҳуқуқ донишҷўён аз нигоҳи ҷуғрофӣ фарогири аз ноҳияҳои вилоятҳои Суғд, Хатлон, Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон ва Ноҳияҳои тобеъи марказ мебошад.

 Хатмкардагони ин ихтисос дар Мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, шўъбаи корҳои дохилӣ, Кумитаи сарҳадот, Вазорати мудофиа ва соҳаи маориф кору фаъолият карда истодаанд.

Ба раванди кори таълим олимони варзида, унвонҷўён ва устодони соҳибтаҷриба ҷалб карда шудаанд.

Доктори илм                                 1- нафар

Номзадњои илм                           2 — нафар

Унвонҷўён                                     3 –нафар

Устодоникалон                            14-нафар

Ассистентҳо                                 3 — нафар


Устодони Факултет

Воҳидов Шодмон Ҳусейнович
19.12.1961

Унвони илмӣ

доктори илмҳои таърих, профессор

 Номи пурраи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ (номи рисола бо тоҷикӣ):

рисолаи номзадӣ “Аваз Муҳаммад Аттор Хӯқандӣ ва асари ӯ “Таърихи ҷаҳонамойи”. — Тошканд, 1990.

рисолаи докторӣ

“Ташаккули таърихнигорӣ дар хонигарии Хӯқанд”. Тошканд, 1998.

 Унвонҳои дигар, ба мисли профессорӣ, академикӣ ва ғ.:

Профессор. Тошканд, 2010

Китобњо:

 1. Фитрат. Рахбари нажот (Нажот йули). – Тошкент:Маънавият.2001.
 2. Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин-Хваджа (Та’иб).  Тухфа-йи  Та’иб. Издан. Б. М. Бабаджанов, Ш.Х. Вахидов, Х. Коматцу. Ташкент-Токио-2002. – 45 с.
 3. Мухаммад Сайид Балджувони. Тарихи нофеи. Перевод на узб.яз. – Тошкент: Академия, 2001.
 4.  Низомулмулк. Сиёсатнома ёки Сияр ул-мулук. Перевод на узб.яз.  – Тошкент, 1997, 2016.
 5. Фитрат. Оила./ Таржимон, сузбоши ва изохлар муаллифи Ш.Вохидов. – Тошкент, 1998; издание 2, 2000.
 6. Мухамад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий / Ношир Ш. Вохидов, Д. Сангирова. – Тошкент, 1999., 2015.
 7. Фаќирий И. Баёзи Фаќирий (соавтор). – Тошкент: Адолат, 2004. – 200 б.
 8. Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат би-с-Сурах (соавтор). Введение, перевод с арабского и персидского, текст, факсимиле и комментарии и указатели. – Алматы:Дайк-Пресс. 2005. – 410 с.
 9. Абд ал-Кадир ибн Мухаммад Амин. Маджма’ ал-ансаб ва-л-ашджар(соавтор). Введение, перевод с арабского-персидского и тюркского, текст, факсимиле автографа, комментарии и указатели. – Алматы:Дайк-Пресс. 2005. – 692 с.
 10. Муизз ал-ансаб. Введение, перевод, факсимиле Парижского списка, комментарии и указатели Ш.Вохидова. – Алматы:Дайк-Пресс. 2006. – 800 с.
 11. Марказий Осиё давлатларида бошќарув тарихидан (Из истории управления в государствах Центральной Азии). – Тошкент:Янги аср авлоди, 2006. – 80 с.
 12. Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ас-салатин ва таварих ал-хавакин. / Введение, научный редактор Ш. Вохидов. – Ташкент, 2007. – 256 с.
 13. Садри Зия и его библиотека. Текст сочинения Садри Зия «Фихрист» (в соавтор.). – Ташкент: Янги аср авлоди, 2007. – 352 с.
 14. Фитрат. Оила ёки оила бошқариш тартиблари. Танланган асарлар. IV жилд. — Тошкент: Шарќ. – Б. 214-317.
 15. Мирзо Олим Махдум Њожи. Тарихи Туркистон. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2008. – 256 б.
 16. Мусахир ал-билод. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2009. – 480 б.
 17. Мунтахаб ат-таворих. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010. – 720 б.
 18. Хоразм сафари кундаликлари. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010. 25 б.
 19. Тарихи Мулозода. Самария. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2009. 254 б.
 20. Ќўќон хонлигида тарихнавислик. – Тошкент: Akademnashr. 2010. 326 б.
 21. Воњидов Ш., Эркинов А. Фењристи нусхањои хаттии китобхонаи Равнаќи-Шањрисабзи. Ќум (Эрон): Китобхонаи бузурги Оятуллоњ ал-Узми Маръаши Наджафи. 1377/1998. – 80 с. (ба форсї).
 22. Воњидов Ш., Эшмурадов М. Хоразм тарихчилари Ўтамиш Њожи, Абулѓозий, Мунис. – Тошкент, 2010. – 50 с.
 23. Худаярханзаде. Анджум ат-таварих(Звезды истории)./ Перевод с персидско-таджикского, введение, примечания Ш.Вохидова и С. Елшибаева. – Ташкент, 2011. – 421 с.
 24. Зафарномайи Хусравий./ Перевод с персидско-таджикского, введение, примечания Ш.Воњидов, Ш.Жўраев. – Тошкент: Tamaddun, 2011. – 452 б.
 25. Тарихи жаҳоннамой. – Тошкент, 2012. – 420 б. (ҳаммуал.)
 26. Умидий-Ҳавоий. Тарихчайи Тўроний. – Тошкент, 2012. – 380 б.
 27. Огањий. Гулшани давлат. – Тошкент, 2012. – 320 б. (њаммуал.)
 28. Садри Зиё: Кутубхонамдаги китоблар њаќида. – Тошкент: Янгиаср авлоди. 2016. 250 с.
 29. Низомулмулк. Сиёсатнома (Сияр ул-мулук) / Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари Шодмон Воҳидов ва Афтондил Эркинов. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2016. 312 бет.
 30. Садри Зиё ва фењристи китобхонаи ў. – Панљакент: Иршод, 2017. – 350 с.
 31. Воњидов Ш. Аз таърихи китоб ва китобдории халќи тољик. – Душанбе: Бухоро, 2018.  – 370 с.
 32. Рўдакї. Девон. / Мураттибон: М.Муллоањмадов, Ш.Воњидов, М.исрофилниё. – Душанбе: Ирфон, 2018. 250 с.
 33. Рўдакї. Мунтахаби ашъор // Мураттибон: Ш.Воњидов, М.Ансорї. – Душанбе, 2018. – 190 с.
 34. Ал-Њусайний. Ахбор ат-давлат ас-салжуќия. / Кириш, араб тилидан таржима, изоњлар (Њаммуаллиф З.Ќодиров). – Тошкент-Панљакент, 2018. – 220 с.

Номи мақолаҳои илмӣ (бо ҳамон забоне, ки чоп шудааст )

 1. О медитарности кокандской историографии. Казахи и Кокандское ханство // International Journal of Central Asian Studies. Ed. Choi Han-Woo. Vol. 6. 2001, 48-55.
 2. По следам священного Корана // Эхо истории, №1-2,2000, 58-61.
 3. О генеалогии древних царей Ирана в кокандской историографии. Вестник НУУ имени Мирзо Улугбек. 2000, №4.
 4. Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la bibliotheque de Sadr-i Ziya: une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe – deb. XXe s. In:  A. Muminov, F. Richard et M. Szuppe (éds.), Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique, [Cahiers d’Asie Centrale 7], IFEAC — Édisud, Tachkent — Aix-en-Provence, 1999.141-173.
 5. Erkinov A.,Vahidov Sh.Une source meconnue pour l’etude de la production de livres a la cour de Muhammad Rahim Khan II (Khiva, fin XIXe s.) In:  A. Muminov, F. Richard et M. Szuppe (éds.), Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique, [Cahiers d’Asie Centrale 7], IFEAC — Édisud, Tachkent — Aix-en-Provence, 1999. 175-193.
 6. «Тарихи Нофеи»  — важный источкник по истории Бухары начала ХХ века // Общественные науки в Узбекистане.1998, №№9-11, 58-64.
 7. Шох ва шоир Мадалихон // Фан ва турмуш,1998, №5, 28-29.
 8. Об историке  амир Умархана Фазли Фаргани // Преподование языка и литературы, 1997, №3, 78-84.
 9. Тарих ва  унинг бадиий талкини (История и ее художественная интепретация) // Тил ва адабиёт таълими. 1997, №5-6, 80-85.
 10. Бухорои шариф // Мулокот. 1999, № 3, 30-32.
 11. Фаргонада Маъмур  Мундуз кузголони (Восстание Маъмура Мундуза в Фергане) // Манбашунослик. Матн ва унинг талкини. 1997, 48-51.
 12. Мухаммад Йунус Тойиб. Тарихи Аликули амирлашкар // Шарк юлдузи. 1996, №№1-2.
 13. Аваз Мухаммад Аттор Хуканди. Тарихи жахоннамойи // Шарк юлдузи. 1991, №8, 119-140.
 14. Сочинение Фазли Фаргони «Умарнома» // Адабий мерос. 1991, №4, 28-33.
 15. Тиррешаи буридаи миллат. // Омузгор. 1992, №3.
 16. Сочинение Мухаммад Умара Умиди «Мактубчаи хон».// Адабий мерос. 1990, №2, 60-62.
 17. Письма между страниц «Темурнаме». // Мулокот. 1996, 25-27.
 18. Сады Тимура. // Звезда Востока. 1996, №2, 3-6.
 19. Муиз ал-ансоб важный источник по истории и генеологии тимуридов и бабуридов //Академик Яњё Ѓуломов тавалудининг 95-йиллиги ва Тарих институтининг 60 йиллигига баѓишланган   Ўзбекистон Тарихи ва археология фанларининг долзарб муаммолари  Республика илмий конфренцияси материаллари. – Самарќанд, 2003.
 20. Бухара в описаниях ал-Истахри. // Наука и культура человечества в третьем тысячалетии. Материалы симпозиума посвященные 2500 летию Бухары и Хивы. – Тошкент,1997.
 21. Хоразмшоњлар даври Фаќињлари (Факихи периода правления Харезмшахов). // “Жалолиддин Мангуберди Ватан, Юрт њимоячиси” мавзуидаги халќаро Конфренция материаллари. Урганч 1999йил, 22октябр.-Тошкент:Фан1999.
 22. Париж ќўлезмалар хазинасидаги хожагон нақшбандия силсиласи (Генеалогия ордена ходжагон накшбанди в сокровищницах Парижа). // Тарихий Манбашунослар муаммолари. – Тошкент:  Университет, 2003.
 23. Les particularites paleographques et cobicologues des fondsparticuliers de Ravnaqi et Faqiri (Shahrisabz, Ouzbekistan). // Manuscripta Orientalia -St-Peterburg, 2003/
 24. The histori of the Ishqiyya Brotherhoods Secred reliks. II:The Katta Langar (New Fragments) // Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg 2002.
 25. Ќўќон хонлигидаги унвон ва мансаблар (Звания и должности в Кокандском ханстве) //Шарќ Юлдузи, 1995. №№1-2.
 26. Об историке эмира Умархана Фазли Фаргани // Преподавание языка и литературы.1997. 3. – С. 12-17.
 27. Тарихий манбашуносликда  терминалогия (терминология в историческом источниковедении) //Илмий анжуман Материаллари. -Тошкент 1995.
 28. «Тарихи Нофеи» — важный источкнико по истории Бухары начала ХХ века // Обшественные науки в Узбекистане.1998, №№9-11, 58-64.
 29. Ќўќон хонлиги ва бухоро  амирлигида унвон ва мансаблар.- Тошкент 1996
 30. Сочинения Фазли Фарѓони  “Умарнома” // Адабий мерос, 1991. №3.
 31. Равнаки. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. — М.: Восточная литература,2003. с.
 32. Садри Зийа. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. — М.: Восточная литература, 2003. с.
 33. Факири. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. — М.: Восточная литература, 2003. с.
 34. Му‘изз ал-ансāб // Эхо истории.2004,№-3.
 35. Шайх ва шоир Фаќирий. // Эхо истории.2004, №4.
 36. Муизз ал-ансаб важный источник по генеалогии тимуридов и бабуридов.// Эхо истории, 2004,№ 2.
 37. Les particularies paleographiques et cidicologiques des fonds particuliers de Rawnaqi et Faqiri (Shahrisabz, Ouzbekistan) //Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg, 2003.p.52-56.
 38. Жамол Ќаршийнинг «Мулњаќот би-с-Суроњ» асарининг янги нусхаси // Эхо истории, 2006, №1, 2.
 39. Важный источник по мусульманской генеалогии // Эхо истории, 2006, № 3. Б. 24-32.
 40. Важный источник по истории Темура и темуридов // «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани. Илмий маќолалар тўплами. – Тошкент, 2007. – Б.22-30.
 41. «Темурнома» (Кунуз ал-аъзам) Абд ар-Рахмана Сират и его значение. // «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани. Илмий маќолалар тўплами. – Тошкент, 2007. – Б.35-40.
 42. «Авесто» даври ижтимоий муносабатлар тарихидан // «Тарихий хотира – маънавият асоси» мавзуидаги Республика илмий – назарий анжумани материаллари. – Бухоро, 2008. – Б.23-25.
 43. «Одоби тариќ» рисоласи њаќида (Рисолайи ќаландария «Одоби тариќ»). // Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари (2008 йил, 25 апрель). Тошкент, 2008. – Б.124-129.
 44. Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин-Хваджа (Та’иб).  Тухфа-йи  Та’иб. Издан. Б. М. Бабаджанов, Ш.Х. Вахидов, Х. Коматцу. Ташкент-Токио-2002. – 45 с.
 45. Вахидов Ш. “Анжум ат-таворих” асари њаќида / Тарих тафаккури. “Баркамол авлод” йилига баѓишланган Республика тарихчи олимларининг илмий ишлар Тўплами. Бухоро, 2010. – 119-122.
 46. Воҳидов Ш., Эркинов А. Фењристи нусхањои хаттии китобхонаи Равнаќи-Шањрисабзи. Ќум (Эрон): Китобхонаи бузурги Оятуллоњ ал-Узми Маръаши Наджафи. 1377/1998. – 80 с. (На фарси).
 47. Воњидов Ш., Эшмурадов М. Хоразм тарихчилари Ўтамиш Њожи, Абулѓозий, Мунис. – Тошкент, 2010. – 50 с.
 48. Вохидов Ш. Трансформация оценки истории отечества в новых разысканиях / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари (II тўплам). – 2012. – С.3-8.
 49. Воњидов Ш. Амир Насруллоњнинг Ќўќон хонлигига 1842 йилги юриши њаќида (сабаб, бањона ва оќибатлари) / Фарѓона водийси тарихи янги тадќиќотларда. – Фарѓона, 2009. – С.174-183.
 50. Воњидов Ш. Тарихий манбаларнинг нашрлари: тажриба ва муаммолар / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман матераиллари 4 май, 2011. – Тошкент, 2011. – С.131-136.
 51. Вахидов Ш., Джураев Ш. “Зафарномайи хусравий” важный источник по истории Бухары эпохи Насруллахана / Юксак маънавиятли ёшлар-буюк келажак пойдевори («Баркамол авлод йили»га  баѓишланган Республика илмий-амалий конференцияси материаллари). – Бухоро, 2010. –  С.101-109.
 52. Воњидов Ш., Шерипов У. Антик давр Хоразм тарихида Хива / Антик давр цивилизацияси тараќќиётида Хоразмнинг ўрни. Республика илмий анжуманнинг материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Њазорасп. 2011. – С. 9-12.
 53. Воњидов Ш., Матякубова М. Юнон тарихшунослигида Хоразм ва унга ќўшни халќлар тўѓрисида / Антик давр цивилизацияси тараќќиётида Хоразмнинг ўрни. Республика илмий анжуманнинг материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Њазорасп. 2011. – С. 12-15.
 54. Воњидов Ш., Холиќова Р. Мусулмон аристократия шажараси XIX  аср Бухородаги “Уламо” силсиласи / Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар (халќаро конференция материаллари). I  ќисм. – Тошкент: ЎзМУ, 2005. – С.149-157.
 55. Воњидов Ш. Ўзбекистонда манбашунослик: тарихий манбаларнинг нашри хусусида (охирги йиллардаги тажриба ва муаммолари) / Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 3-тўплам. – Тошкент, 2011. – С.83-90.
 56. Вахидов Ш., Джураев Ш. “Зафарномайи хусравий” важный источник по истории Бухары эпохи Насруллахана. / Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 2-тўплам. – Тошкент, 2010.–  С.49-58.
 57. Воњидов Ш. “Анжум ат-таворих” асари њаќида // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 2-тўплам. – Тошкент, 2010.–  С. 45-49.
 58. Вахидов Ш. Абдурахман Мустаджир и его дневник Искандаркульской экспедиции (1870). // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. (1-) Тўплам. – Тошкент, 2009.  – С. 199-203.
 59. Вахидов Ш., Елшибаев С. О родоплеменном составе кураминцев Ташкента и Ташкентской области: состав и расселение / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари (II тўплам). – Тошкент, 2012. – С.77-85.
 60. Маънавий мерос-тараққиёт манбаи // Эхо истории, 2012, – №3. – Б.1-3.
 61. The histori of the Ishqiyya Brotherhoods Secred reliks. II : The Katta Langar (New Fragments) //Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg 2002.
 62. Равнаки. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3.-М.: Восточная литература,2003. с.
 63. Садри Зийа. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. — М.: Восточная литература,2003. с.
 64. Факири. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3.-М.: Восточная литература,2003. с.
 65. Джами (соавтор). Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.4.-М.: Восточная литература,2003. с.25-27
 66.  «Маджма’ ал-ансаб ва-л-ашджар» Абд ал-Кадира ибн Мухаммад Амин – новый источник по истории Казахастана и  Центарльной Азии.// SHYGYS. Kazakhstan. 2006. – №. 1. – С. 141-151.
 67. Вохидов Ш. Х., Бердиев Б., Важный источник по истории темура и        темуридов.// .// «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги республика            илмий – амалий анжуман материаллари. Тошкент: ТошДТУ, 2007. – Б.20-27
 68.  Vohidov Shodmon. View of muslim authors on the russian conquest of new        regalia’s: pro and contra. // Oriento moderno, Istituto per l’ Oriente C.A.            Nalino, Nuova serie, Anno XXVI (LXXXVII), 1, 2007. – P.225-236.
 69. Жизнь посвященной вечности: цареевич Мухаммад Сиддик Хашмат, сын эмир Музаффара (1864-1932) – жизнь и научное наследие. // Познание истории: сборник научно-практических статей историков Том VII. (Тарих тафаккури: тарихчи олимларнинг илмий-амалий мақолалар тўплами). VII жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – С.71-91.
 70. Из истории орденов Бухарской Народной Советской Республики (1920-1924) / Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды (Украина). ІV Международный научно-практический интернет-конференция на тему «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 30-31 мая 2015 г. В: http: //confscience.webnode.ru.
 71. Мулло Холбек ибн Муҳаммадмусо Андижоний ва унинг “Ғарибнома” асари / Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда / история Ферганской долины в новых разысканиях. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Андижон, 2015 йил, 24 апрел. – Андижон: АнДУ, 2015. – С. 112-116.
 72. “Тарихи Табари” Абу Али Мухаммада ибн Мухаммада ал-балъами и ее значение / Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция матьериаллари  / Масъул муҳарирлар: Ш.Воҳидов, Н. Абдуллаев, У.Абдуллоев. – Тошкент, 2015. – С. 15-26 (соавтор М.Исоматов).
 73. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. Том VI / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 206 с.
 74. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. Том VII  / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.  – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2015. – 308 с.
 75. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2015. – 224 с.
 76. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. Том XIX  / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2015. – 262 с.
 77. Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в Узбекистане (Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари). VI  сборник / Ответсвенный редактор и составитель Ш.Воҳидов. – Тошкент, 2015.– 246 б.
 78. Вохидов Ш. Дўстсиз бошим – тузсиз ошим…(халқ мақолларида асрий ҳикматлар). / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент, 2015. – С.37-39
 79. Вохидов Ш. «Бехистунcкая» надпись Дария I (521-486 гг.до н.э) / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2015. – С.40-51
 80. Вохидов Ш. Древнеперсидская и«Зороастрийская» календарные системы. / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2015. – С.89-94.
 81. Вохидов Ш. География или «Географическая поэма» Авесты» / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2015. – С.206-212.
 82. Вохидов Ш.Х., Саидмуродова М.Т. О системе обучения в медресах Бухары в середине XIX века. / «Педагогика и психология XXI века: теория, методология и практика» посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан 24-25 ноября 2016 г. – Чимкент, 2016. – С. 307-311.
 83. Вохидов Ш. Х. Журналистика и становление и развитие таджикско-казахских литературных связей во второй половине ХХ века // Труды Международной научно-практической конференции на тему: «Казахстан – на пути духовного возрождения: развитие и будущее». Том I. — Шымкент, 2017. – С.6-16.
 84. Вохидов Ш. Абдуллоҳ Ҳотифийнинг “Темурнома” (Зафарномайи Темури) асари (Россия ФА ШҚИда сақланаётган бир нусхаси ва ундаги миниатюраларининг тақдимоти) // «Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқоти методлари ва методологиясисининг долзарб масалалари” мавзуидаги Республика VIII илмий-назарий конференциясининг материаллари. 8. – Тошкент, 2016. С.21-26.
 85. Вохидов Ш. Абу Бакр калавийми ёки Абу Бакр Калуй // Республика илмий-амалий анжумни материаллари. Гулистон, 2016 йил, 15-16 апрель. С.19-21.
 86. Вохидов Ш. Актуальные проблемы истории Узбекистана: категории землевладения и налоги в Чагатайском улусе (общий обзор) // Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Гулистон, 2016 йил, 15-16 апрель. С.21-30.
 87. Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в Узбекистане (Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари). VII  сборник / Ответсвенный редактор и составитель Ш.Воҳидов. – Тошкент, 2016.– 246 б.
 88. Вохидов Ш. Дўстсиз бошим – тузсиз ошим…(халқ мақолларида асрий ҳикматлар). / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент, 2016. – С.37-39
 89. Вохидов Ш. «Бехистунcкая» надпись Дария I (521-486 гг.до н.э) / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2016. – С.40-51
 90. Вохидов Ш. География или «Географическая поэма» Авесты» / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2016. – С.206-212.
 91. Вохидов Ш. Древнеперсидская и«Зороастрийская» календарные системы. / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2016. – С.89-94.
 92. Вохидов Ш. Из истории частных библиотек в Бухарском эмирате конца XIX – начале ХХ века / Материалы Vмеждународной научно практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 28-30 мая 2016 года. Сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий – 2016. С.248-257. (соавтор Р.Халикова).
 93. Вохидов Ш. Иранцы на службе Бухарских правителей из династии мангыт: Остонакули кошбеги – премьер-министр Бухарского эмирата (1888-1910) / Материалы Vмеждународной научно практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 28-30 мая 2016 года. Сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий – 2016. С.240-247. (соавтор Р.Халикова).
 94. Вохидов Ш. Материалы Кулябской этнографической экспедиции об этническом составе кишлаков Восточной Бухары // Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий мақолалар тўплами. VII жилд.– Тошкент: Янгиаср авлоди, 2016. С.38-44.
 95. Вохидов Ш. Мулло Холбек ибн Муҳаммадмусо Андижоний ва унинг “Ғарибнома” асари / Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда / История Ферганской долины в новых разысканиях. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Андижон, 2016 йил, 24 апрел. – Андижон: АнДУ, 2016. – С. 112-116.
 96. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. Том XIX  / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2016. – 262 с.
 97. Вохидов Ш. Списки произведений по истории Амира Тимура и Тимуридов в фондах ИВР РАН (отчет о командировке в Санкт-петербург) // Амир Темур ва темурийлар давридаги илм-фан ва маданият ривожининг жаҳон тамаддунидаги ӯрни. Республика илмий-амалий конференция тезислари. – Тошкент, 2016.С.5-7.
 98. Умаров Ш. История потомков Худаярхана. Второе, дополненнное издание / Автор идеи, руководитель и ответственый редактор доктор исторических наук, профессор  Ш.Вохидов. – Ташкент: Адабиёт учкунлари, 2016. – 600 с.
 99. Вохидов Ш. Ученик и последователь Ахмада Дониша – Домулло Икромча муфти Бухори (1847-1925). // Труды Международной научно-практической конференции на тему: «Казахстан – на пути духовного возрождения: развитие и будущее». Том II. Шымкент, 2017. – С.3-11.
 100. Вохидов Ш. «Вакфнаме» библиотеки медресе мирза Улугбека в Бухаре (из истории формирования фонда в XVIII веке) // Паёми донишкада, №1. 2018. С.47-92
 101. Вохидов Ш. Ученик и последователь Ахмада Даниша — домулло Икромча муфти Бухори (1847 – 1925) // Паёми Донишкада, №1, 2018. С. 342-352.
 102. Ансорї М., Воњидов Ш. Тољикистон ва Пешвои миллат дар замони муосир (шиносномаи миллат) // Паёми донишкада, №2, 2018. С.3-17
 103. Вохидов Ш., Вохидова С. Рукописная книга – источник духовности и знания (на основе восточных рукописей из узбекистана в фондах ИР РАН. Санкт-Петербург) // Паёми донишкада, №3. 2018. С.97-123.
 104. Vohidov Sh. (Nashrga Tayyorlovchi) Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin // Паёми донишкада, №3. 2018. С. 309-370
 105. Alisher Navoiy Tuhfatul-afkor. // Паёми донишкада, №3. 2018. С.370-374/
 106. Вохидов Ш., Шарифова Г. Зикри њунар ва пешоварон дар «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї // Паёми донишкада, №4. 2018. С. 311-328.
 107. Вохидов Ш. «Муиз ал-ансаб» об этническом составе канцелярии (дивана) амира Тимура и тимуридов (таджикский пласт государственных управленцев) // Паёми донишкада, №4/1. 2018. С.46-52.
 108. Воњидов Ш., Шарифова Г. Бо маҳи бофанда ҳар кас ҳолаш огоҳ мекунад…(васфи ҳунар ва ҳунармандон дар “Шаҳрошӯб”ҳо) // Адаб, №3, 2018. С.-3-8.
 109. Воҳидов Ш., Шарипова Г., Фукаролик жамиятида адолат ва унинг мезонлари илдизлари

                 (Алишер Навоиӣ адолати ва жасорати)

Тожикистан  Педагогика институти Панжакент шаҳри // Фуқаролик жамиятини  ривожлантириш жараёнида  ёшлар ижтимоиӣ фаоллигини ошириш омиллари

Республика илмиӣ –амалиӣ анжумани МАТЕРИАЛЛАРИ Самарқанд, 2018,ийи 29 -30 ноябрь Самарқанд -2018

Шарҳи мухтасари ҳол (аз рӯз ва ҷои таваллуд сар карда,  то ҷои кори ҳозира):

ШАРҲИ МУХТАСАРИ ҲОЛ

 Тав. ш. Панҷакент, аз оилаи хизматчӣ (1961).  Таҳсил: мактаби  №3, ш. Паҷакент (1971–1979). Хатмк. ф-таи таърих ДДТ ба номи В.И.Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 1979-1884). Афсари тарҷумон (1984-1986), аспирант, мудири бахши Институти Таърихи АФ Ӯзбекистон(1996-1998), мудири кафедра дар Донишгоҳи милии Ӯзбекистон(1998-2001), тадқиқотчии МСО дар Париж (Фаронса, 2001-2003), профессори Донишгоҳи техникии давлатии Ӯзбекистон, Институти Шарќшуносии Тошканд (2004-2016), Ноиби ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишкади омӯзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент

Муҳимтарин дастовардҳои илмӣ ва ихтироъот (аз 1 то 5-6 ҷумла):

-Аввалин маротиба осори муаррихони тоҷикзабонро дар хонигарии Хӯқанд ба таври комплексӣ омӯхта аст…

-Манбаъҳои муҳимро оид ба таърихи мардуми Осиём Миёна дастрас намуда ба аҳли илм ошно сохтааст…

-Таҳти роҳбарии ӯ 8 нафар оид ба таърих, манбаъшуносӣ, методҳои тадқиқоти таърихӣ, таърихи Ватан рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ ҳимоя намудаанд…..

Мукофоту ҷоизаҳо: нест.

Нусхаи автореферат ва ё «научная навизна аз автореферат» (илова карда шавад).

Сформировавшись, на определенных геополитических границах Кокандское ханство в начале XIX века, достигло определенных успехов в хозяйственной, политической и культурной жизни. Основным пластом духовной жизни Кокандского общества долгое время являлась литературная среда. Произведения исторического характера в разных жанрах литературной деятельности в свою очередь были составной частью духовной жизни. В начале XIX века происходило возрождение историографических и историософических  традиций, появились первые исторические сочинения, посвященные истории ханства;

— сочинения кокандских авторов написаны на узбекском и таджикском языках, в стихотворных формах и в прозе. Из анализа дошедших до нас исторических сочинений установлено, что Фазли Фаргони (Абдулкарим Намангани), Мушриф Исфараги (Мирзо Каландар) и поэтесса Дилшод-Барно являются первыми представителями кокандской школы историографов;

— кокандские сочинения исторического содержания являются поэтико-историческими и историко-поэтическими произведениями. Высокие эстетические требование читателей и заказчиков заставляли  авторов такого жанра создать высокохудожественные сочинения со сложным стилем и языковыми особенностями;

— кокандские историки принадлежали к различным слоям и сословиям, имели разный уровень образования, были последователями разных идей, концепций, эстетических вкусов, духовных ценностей и направлений. Среди историков мы встречаем государственных деятелей с высокими чинами, представителей ханской фамилии, духовенства, профессиональных хроникеров, секретарей начальников, редакторов газет, поэтов и просветителей;

— исторические сочинение Кокандской школы по своему содержанию делятся на эпизодическо-ситуативные и на последовательно-динамические произведения. В первом случае сочинение затрагивает определенное историческое событие, во втором – события охватывают длительный период;

— в сочинениях кокандских авторов отражены все изменения, которые произошли в Кокандском обществе в ХIХ в. Это проблемы внутреннего положения, вопросы хозяйственной жизни, темы завоевания Средней Азии русским царизмом, ликвидации ханства, образование новой политико-административной единицы в составе Российской империи, отношение населения бывшего Кокандского ханства к новой власти,  антиколониальное движение края и другие вопросы. Эти материалы и сведения, факта и информация позволяют более объективно и подробно исследовать многие актуальные в наше время проблемы;

— на основе сведений кокандских авторов мы составили генеалогию кокандских правителей из династии Минг, составлены также паспорта сочинений кокандских историографов (см. приложение), где даются источниковедческие мини-справки на каждое произведение;

— дальнейшее исследование проблем  кокандской школы историографов после источниковедческой обработке фактологического исследования, констатации фактов и сведений по различным вопросам и темам состоит из переводов извлечений наиболее ценных сочинений из числа произведений кокандских авторов.


Исматзода Шоиста
Вохидова Саёра
Бозоров Асомиддин
Саидов Олимчон
Шодиев Махмадмурод
Рахимова Мадина{:}{:ru}

  Шиносномаи факултет

Декани факултети таърих Исроилов Салохиддин

Дар солҳои охири барҳамхўрии Иттиҳоди Шўравӣ нерўҳои пешкадами ҷомеа барои ба низоми нави таҳсил гузаштан талошдоштанд. Моҳи июли соли 1991 нерўҳои пешқадам барои кушодани мактабҳои олии нав ҷавобгў ба талаботҳои замон кўшиш ба харҷмедоданд. Гурўҳе аз олимон барои ташкилнамудани зерсохтори Донишгоҳи Озодӣ Россия дар ОсиёиМарказӣ шурўъ намуданд.      Мактабу маориф дар тамоми давраи инкишофи тамаддуни инсоният ҳамчун соҳаи махсуси иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ ва омили муҳими пешрафту инкишофи ҷомеаи инсонӣ эътироф шудааст.

Факултети таърих дар заминаи факултети ҳуқуқшиносӣ, ки соли 1991 ташкилёфтабуд, соли 2004 ба факултети таърих табдили ном менамояд.

    Дар соли таҳсили 2006 — 2007 дар наздифакултет ду кафедра фаъолиятменамуд.

Кафедраитаърих.

Кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ ва ҳуқук

      Соли 2012 дар назди факултет кафедраи нав « Таърих. Бостоншиносӣ ва мероси ниёгон» таъсис дода мешавад.

Ихтисоси мазкур соли 2012 бо дастгирии Раёсати Донишкада дар базаи ёдгориҳои таърихии Саразм ва Панҷакенти қадим ташкил карда шудааст. Ихтисоси таъриху бостоншиносӣ дар заминаи кафедраи

«Таърих, бостоншиносӣ ва мероси ниёгон» фаъолият менамояд.

Донишҷўёни ин ихтисос таҷрибаомўзии худро дар ёдгориҳои Санҷаршоҳ, Панҷакенти қадим, Саразм, МустафоТеппа, Қалъаи Ҳисорак ва  ноҳияи Куҳистони Масчоҳ мегузаронанд.

Ҳамзамон хатмкардагони ин ихтисос дар Китобхонаи миллӣ , Осорхонаи миллӣ, Пойгоҳҳои бостоншиносӣ, Эрмитажи Санкт – Петербург  ва  ғ.фаъолият намуда менамоянд.

Айни замон дар ихтисоси таърих-ҳуқуқ донишҷўён аз нигоҳи ҷуғрофӣ фарогири аз ноҳияҳои вилоятҳои Суғд, Хатлон, Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон ва Ноҳияҳои тобеъи марказ мебошад.

 Хатмкардагони ин ихтисос дар Мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, шўъбаи корҳои дохилӣ, Кумитаи сарҳадот, Вазорати мудофиа ва соҳаи маориф кору фаъолият карда истодаанд.

Ба раванди кори таълим олимони варзида, унвонҷўён ва устодони соҳибтаҷриба ҷалб карда шудаанд.

Доктори илм                                 1- нафар

Номзадњои илм                           2 — нафар

Унвонҷўён                                     3 –нафар

Устодоникалон                            14-нафар

Ассистентҳо                                 3 — нафар


Устодони Факултет

Воҳидов Шодмон Ҳусейнович
19.12.1961

Унвони илмӣ

доктори илмҳои таърих, профессор

 Номи пурраи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ (номи рисола бо тоҷикӣ):

рисолаи номзадӣ “Аваз Муҳаммад Аттор Хӯқандӣ ва асари ӯ “Таърихи ҷаҳонамойи”. — Тошканд, 1990.

рисолаи докторӣ

“Ташаккули таърихнигорӣ дар хонигарии Хӯқанд”. Тошканд, 1998.

 Унвонҳои дигар, ба мисли профессорӣ, академикӣ ва ғ.:

Профессор. Тошканд, 2010

Китобњо:

 1. Фитрат. Рахбари нажот (Нажот йули). – Тошкент:Маънавият.2001.
 2. Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин-Хваджа (Та’иб).  Тухфа-йи  Та’иб. Издан. Б. М. Бабаджанов, Ш.Х. Вахидов, Х. Коматцу. Ташкент-Токио-2002. – 45 с.
 3. Мухаммад Сайид Балджувони. Тарихи нофеи. Перевод на узб.яз. – Тошкент: Академия, 2001.
 4.  Низомулмулк. Сиёсатнома ёки Сияр ул-мулук. Перевод на узб.яз.  – Тошкент, 1997, 2016.
 5. Фитрат. Оила./ Таржимон, сузбоши ва изохлар муаллифи Ш.Вохидов. – Тошкент, 1998; издание 2, 2000.
 6. Мухамад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий / Ношир Ш. Вохидов, Д. Сангирова. – Тошкент, 1999., 2015.
 7. Фаќирий И. Баёзи Фаќирий (соавтор). – Тошкент: Адолат, 2004. – 200 б.
 8. Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат би-с-Сурах (соавтор). Введение, перевод с арабского и персидского, текст, факсимиле и комментарии и указатели. – Алматы:Дайк-Пресс. 2005. – 410 с.
 9. Абд ал-Кадир ибн Мухаммад Амин. Маджма’ ал-ансаб ва-л-ашджар(соавтор). Введение, перевод с арабского-персидского и тюркского, текст, факсимиле автографа, комментарии и указатели. – Алматы:Дайк-Пресс. 2005. – 692 с.
 10. Муизз ал-ансаб. Введение, перевод, факсимиле Парижского списка, комментарии и указатели Ш.Вохидова. – Алматы:Дайк-Пресс. 2006. – 800 с.
 11. Марказий Осиё давлатларида бошќарув тарихидан (Из истории управления в государствах Центральной Азии). – Тошкент:Янги аср авлоди, 2006. – 80 с.
 12. Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ас-салатин ва таварих ал-хавакин. / Введение, научный редактор Ш. Вохидов. – Ташкент, 2007. – 256 с.
 13. Садри Зия и его библиотека. Текст сочинения Садри Зия «Фихрист» (в соавтор.). – Ташкент: Янги аср авлоди, 2007. – 352 с.
 14. Фитрат. Оила ёки оила бошқариш тартиблари. Танланган асарлар. IV жилд. — Тошкент: Шарќ. – Б. 214-317.
 15. Мирзо Олим Махдум Њожи. Тарихи Туркистон. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2008. – 256 б.
 16. Мусахир ал-билод. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2009. – 480 б.
 17. Мунтахаб ат-таворих. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010. – 720 б.
 18. Хоразм сафари кундаликлари. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010. 25 б.
 19. Тарихи Мулозода. Самария. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2009. 254 б.
 20. Ќўќон хонлигида тарихнавислик. – Тошкент: Akademnashr. 2010. 326 б.
 21. Воњидов Ш., Эркинов А. Фењристи нусхањои хаттии китобхонаи Равнаќи-Шањрисабзи. Ќум (Эрон): Китобхонаи бузурги Оятуллоњ ал-Узми Маръаши Наджафи. 1377/1998. – 80 с. (ба форсї).
 22. Воњидов Ш., Эшмурадов М. Хоразм тарихчилари Ўтамиш Њожи, Абулѓозий, Мунис. – Тошкент, 2010. – 50 с.
 23. Худаярханзаде. Анджум ат-таварих(Звезды истории)./ Перевод с персидско-таджикского, введение, примечания Ш.Вохидова и С. Елшибаева. – Ташкент, 2011. – 421 с.
 24. Зафарномайи Хусравий./ Перевод с персидско-таджикского, введение, примечания Ш.Воњидов, Ш.Жўраев. – Тошкент: Tamaddun, 2011. – 452 б.
 25. Тарихи жаҳоннамой. – Тошкент, 2012. – 420 б. (ҳаммуал.)
 26. Умидий-Ҳавоий. Тарихчайи Тўроний. – Тошкент, 2012. – 380 б.
 27. Огањий. Гулшани давлат. – Тошкент, 2012. – 320 б. (њаммуал.)
 28. Садри Зиё: Кутубхонамдаги китоблар њаќида. – Тошкент: Янгиаср авлоди. 2016. 250 с.
 29. Низомулмулк. Сиёсатнома (Сияр ул-мулук) / Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари Шодмон Воҳидов ва Афтондил Эркинов. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2016. 312 бет.
 30. Садри Зиё ва фењристи китобхонаи ў. – Панљакент: Иршод, 2017. – 350 с.
 31. Воњидов Ш. Аз таърихи китоб ва китобдории халќи тољик. – Душанбе: Бухоро, 2018.  – 370 с.
 32. Рўдакї. Девон. / Мураттибон: М.Муллоањмадов, Ш.Воњидов, М.исрофилниё. – Душанбе: Ирфон, 2018. 250 с.
 33. Рўдакї. Мунтахаби ашъор // Мураттибон: Ш.Воњидов, М.Ансорї. – Душанбе, 2018. – 190 с.
 34. Ал-Њусайний. Ахбор ат-давлат ас-салжуќия. / Кириш, араб тилидан таржима, изоњлар (Њаммуаллиф З.Ќодиров). – Тошкент-Панљакент, 2018. – 220 с.

Номи мақолаҳои илмӣ (бо ҳамон забоне, ки чоп шудааст )

 1. О медитарности кокандской историографии. Казахи и Кокандское ханство // International Journal of Central Asian Studies. Ed. Choi Han-Woo. Vol. 6. 2001, 48-55.
 2. По следам священного Корана // Эхо истории, №1-2,2000, 58-61.
 3. О генеалогии древних царей Ирана в кокандской историографии. Вестник НУУ имени Мирзо Улугбек. 2000, №4.
 4. Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la bibliotheque de Sadr-i Ziya: une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe – deb. XXe s. In:  A. Muminov, F. Richard et M. Szuppe (éds.), Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique, [Cahiers d’Asie Centrale 7], IFEAC — Édisud, Tachkent — Aix-en-Provence, 1999.141-173.
 5. Erkinov A.,Vahidov Sh.Une source meconnue pour l’etude de la production de livres a la cour de Muhammad Rahim Khan II (Khiva, fin XIXe s.) In:  A. Muminov, F. Richard et M. Szuppe (éds.), Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique, [Cahiers d’Asie Centrale 7], IFEAC — Édisud, Tachkent — Aix-en-Provence, 1999. 175-193.
 6. «Тарихи Нофеи»  — важный источкник по истории Бухары начала ХХ века // Общественные науки в Узбекистане.1998, №№9-11, 58-64.
 7. Шох ва шоир Мадалихон // Фан ва турмуш,1998, №5, 28-29.
 8. Об историке  амир Умархана Фазли Фаргани // Преподование языка и литературы, 1997, №3, 78-84.
 9. Тарих ва  унинг бадиий талкини (История и ее художественная интепретация) // Тил ва адабиёт таълими. 1997, №5-6, 80-85.
 10. Бухорои шариф // Мулокот. 1999, № 3, 30-32.
 11. Фаргонада Маъмур  Мундуз кузголони (Восстание Маъмура Мундуза в Фергане) // Манбашунослик. Матн ва унинг талкини. 1997, 48-51.
 12. Мухаммад Йунус Тойиб. Тарихи Аликули амирлашкар // Шарк юлдузи. 1996, №№1-2.
 13. Аваз Мухаммад Аттор Хуканди. Тарихи жахоннамойи // Шарк юлдузи. 1991, №8, 119-140.
 14. Сочинение Фазли Фаргони «Умарнома» // Адабий мерос. 1991, №4, 28-33.
 15. Тиррешаи буридаи миллат. // Омузгор. 1992, №3.
 16. Сочинение Мухаммад Умара Умиди «Мактубчаи хон».// Адабий мерос. 1990, №2, 60-62.
 17. Письма между страниц «Темурнаме». // Мулокот. 1996, 25-27.
 18. Сады Тимура. // Звезда Востока. 1996, №2, 3-6.
 19. Муиз ал-ансоб важный источник по истории и генеологии тимуридов и бабуридов //Академик Яњё Ѓуломов тавалудининг 95-йиллиги ва Тарих институтининг 60 йиллигига баѓишланган   Ўзбекистон Тарихи ва археология фанларининг долзарб муаммолари  Республика илмий конфренцияси материаллари. – Самарќанд, 2003.
 20. Бухара в описаниях ал-Истахри. // Наука и культура человечества в третьем тысячалетии. Материалы симпозиума посвященные 2500 летию Бухары и Хивы. – Тошкент,1997.
 21. Хоразмшоњлар даври Фаќињлари (Факихи периода правления Харезмшахов). // “Жалолиддин Мангуберди Ватан, Юрт њимоячиси” мавзуидаги халќаро Конфренция материаллари. Урганч 1999йил, 22октябр.-Тошкент:Фан1999.
 22. Париж ќўлезмалар хазинасидаги хожагон нақшбандия силсиласи (Генеалогия ордена ходжагон накшбанди в сокровищницах Парижа). // Тарихий Манбашунослар муаммолари. – Тошкент:  Университет, 2003.
 23. Les particularites paleographques et cobicologues des fondsparticuliers de Ravnaqi et Faqiri (Shahrisabz, Ouzbekistan). // Manuscripta Orientalia -St-Peterburg, 2003/
 24. The histori of the Ishqiyya Brotherhoods Secred reliks. II:The Katta Langar (New Fragments) // Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg 2002.
 25. Ќўќон хонлигидаги унвон ва мансаблар (Звания и должности в Кокандском ханстве) //Шарќ Юлдузи, 1995. №№1-2.
 26. Об историке эмира Умархана Фазли Фаргани // Преподавание языка и литературы.1997. 3. – С. 12-17.
 27. Тарихий манбашуносликда  терминалогия (терминология в историческом источниковедении) //Илмий анжуман Материаллари. -Тошкент 1995.
 28. «Тарихи Нофеи» — важный источкнико по истории Бухары начала ХХ века // Обшественные науки в Узбекистане.1998, №№9-11, 58-64.
 29. Ќўќон хонлиги ва бухоро  амирлигида унвон ва мансаблар.- Тошкент 1996
 30. Сочинения Фазли Фарѓони  “Умарнома” // Адабий мерос, 1991. №3.
 31. Равнаки. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. — М.: Восточная литература,2003. с.
 32. Садри Зийа. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. — М.: Восточная литература, 2003. с.
 33. Факири. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. — М.: Восточная литература, 2003. с.
 34. Му‘изз ал-ансāб // Эхо истории.2004,№-3.
 35. Шайх ва шоир Фаќирий. // Эхо истории.2004, №4.
 36. Муизз ал-ансаб важный источник по генеалогии тимуридов и бабуридов.// Эхо истории, 2004,№ 2.
 37. Les particularies paleographiques et cidicologiques des fonds particuliers de Rawnaqi et Faqiri (Shahrisabz, Ouzbekistan) //Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg, 2003.p.52-56.
 38. Жамол Ќаршийнинг «Мулњаќот би-с-Суроњ» асарининг янги нусхаси // Эхо истории, 2006, №1, 2.
 39. Важный источник по мусульманской генеалогии // Эхо истории, 2006, № 3. Б. 24-32.
 40. Важный источник по истории Темура и темуридов // «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани. Илмий маќолалар тўплами. – Тошкент, 2007. – Б.22-30.
 41. «Темурнома» (Кунуз ал-аъзам) Абд ар-Рахмана Сират и его значение. // «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани. Илмий маќолалар тўплами. – Тошкент, 2007. – Б.35-40.
 42. «Авесто» даври ижтимоий муносабатлар тарихидан // «Тарихий хотира – маънавият асоси» мавзуидаги Республика илмий – назарий анжумани материаллари. – Бухоро, 2008. – Б.23-25.
 43. «Одоби тариќ» рисоласи њаќида (Рисолайи ќаландария «Одоби тариќ»). // Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари (2008 йил, 25 апрель). Тошкент, 2008. – Б.124-129.
 44. Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин-Хваджа (Та’иб).  Тухфа-йи  Та’иб. Издан. Б. М. Бабаджанов, Ш.Х. Вахидов, Х. Коматцу. Ташкент-Токио-2002. – 45 с.
 45. Вахидов Ш. “Анжум ат-таворих” асари њаќида / Тарих тафаккури. “Баркамол авлод” йилига баѓишланган Республика тарихчи олимларининг илмий ишлар Тўплами. Бухоро, 2010. – 119-122.
 46. Воҳидов Ш., Эркинов А. Фењристи нусхањои хаттии китобхонаи Равнаќи-Шањрисабзи. Ќум (Эрон): Китобхонаи бузурги Оятуллоњ ал-Узми Маръаши Наджафи. 1377/1998. – 80 с. (На фарси).
 47. Воњидов Ш., Эшмурадов М. Хоразм тарихчилари Ўтамиш Њожи, Абулѓозий, Мунис. – Тошкент, 2010. – 50 с.
 48. Вохидов Ш. Трансформация оценки истории отечества в новых разысканиях / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари (II тўплам). – 2012. – С.3-8.
 49. Воњидов Ш. Амир Насруллоњнинг Ќўќон хонлигига 1842 йилги юриши њаќида (сабаб, бањона ва оќибатлари) / Фарѓона водийси тарихи янги тадќиќотларда. – Фарѓона, 2009. – С.174-183.
 50. Воњидов Ш. Тарихий манбаларнинг нашрлари: тажриба ва муаммолар / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман матераиллари 4 май, 2011. – Тошкент, 2011. – С.131-136.
 51. Вахидов Ш., Джураев Ш. “Зафарномайи хусравий” важный источник по истории Бухары эпохи Насруллахана / Юксак маънавиятли ёшлар-буюк келажак пойдевори («Баркамол авлод йили»га  баѓишланган Республика илмий-амалий конференцияси материаллари). – Бухоро, 2010. –  С.101-109.
 52. Воњидов Ш., Шерипов У. Антик давр Хоразм тарихида Хива / Антик давр цивилизацияси тараќќиётида Хоразмнинг ўрни. Республика илмий анжуманнинг материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Њазорасп. 2011. – С. 9-12.
 53. Воњидов Ш., Матякубова М. Юнон тарихшунослигида Хоразм ва унга ќўшни халќлар тўѓрисида / Антик давр цивилизацияси тараќќиётида Хоразмнинг ўрни. Республика илмий анжуманнинг материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Њазорасп. 2011. – С. 12-15.
 54. Воњидов Ш., Холиќова Р. Мусулмон аристократия шажараси XIX  аср Бухородаги “Уламо” силсиласи / Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар (халќаро конференция материаллари). I  ќисм. – Тошкент: ЎзМУ, 2005. – С.149-157.
 55. Воњидов Ш. Ўзбекистонда манбашунослик: тарихий манбаларнинг нашри хусусида (охирги йиллардаги тажриба ва муаммолари) / Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 3-тўплам. – Тошкент, 2011. – С.83-90.
 56. Вахидов Ш., Джураев Ш. “Зафарномайи хусравий” важный источник по истории Бухары эпохи Насруллахана. / Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 2-тўплам. – Тошкент, 2010.–  С.49-58.
 57. Воњидов Ш. “Анжум ат-таворих” асари њаќида // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 2-тўплам. – Тошкент, 2010.–  С. 45-49.
 58. Вахидов Ш. Абдурахман Мустаджир и его дневник Искандаркульской экспедиции (1870). // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. (1-) Тўплам. – Тошкент, 2009.  – С. 199-203.
 59. Вахидов Ш., Елшибаев С. О родоплеменном составе кураминцев Ташкента и Ташкентской области: состав и расселение / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари (II тўплам). – Тошкент, 2012. – С.77-85.
 60. Маънавий мерос-тараққиёт манбаи // Эхо истории, 2012, – №3. – Б.1-3.
 61. The histori of the Ishqiyya Brotherhoods Secred reliks. II : The Katta Langar (New Fragments) //Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg 2002.
 62. Равнаки. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3.-М.: Восточная литература,2003. с.
 63. Садри Зийа. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. — М.: Восточная литература,2003. с.
 64. Факири. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3.-М.: Восточная литература,2003. с.
 65. Джами (соавтор). Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.4.-М.: Восточная литература,2003. с.25-27
 66.  «Маджма’ ал-ансаб ва-л-ашджар» Абд ал-Кадира ибн Мухаммад Амин – новый источник по истории Казахастана и  Центарльной Азии.// SHYGYS. Kazakhstan. 2006. – №. 1. – С. 141-151.
 67. Вохидов Ш. Х., Бердиев Б., Важный источник по истории темура и        темуридов.// .// «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги республика            илмий – амалий анжуман материаллари. Тошкент: ТошДТУ, 2007. – Б.20-27
 68.  Vohidov Shodmon. View of muslim authors on the russian conquest of new        regalia’s: pro and contra. // Oriento moderno, Istituto per l’ Oriente C.A.            Nalino, Nuova serie, Anno XXVI (LXXXVII), 1, 2007. – P.225-236.
 69. Жизнь посвященной вечности: цареевич Мухаммад Сиддик Хашмат, сын эмир Музаффара (1864-1932) – жизнь и научное наследие. // Познание истории: сборник научно-практических статей историков Том VII. (Тарих тафаккури: тарихчи олимларнинг илмий-амалий мақолалар тўплами). VII жилд. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – С.71-91.
 70. Из истории орденов Бухарской Народной Советской Республики (1920-1924) / Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды (Украина). ІV Международный научно-практический интернет-конференция на тему «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 30-31 мая 2015 г. В: http: //confscience.webnode.ru.
 71. Мулло Холбек ибн Муҳаммадмусо Андижоний ва унинг “Ғарибнома” асари / Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда / история Ферганской долины в новых разысканиях. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Андижон, 2015 йил, 24 апрел. – Андижон: АнДУ, 2015. – С. 112-116.
 72. “Тарихи Табари” Абу Али Мухаммада ибн Мухаммада ал-балъами и ее значение / Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция матьериаллари  / Масъул муҳарирлар: Ш.Воҳидов, Н. Абдуллаев, У.Абдуллоев. – Тошкент, 2015. – С. 15-26 (соавтор М.Исоматов).
 73. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. Том VI / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 206 с.
 74. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. Том VII  / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.  – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2015. – 308 с.
 75. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2015. – 224 с.
 76. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. Том XIX  / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2015. – 262 с.
 77. Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в Узбекистане (Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари). VI  сборник / Ответсвенный редактор и составитель Ш.Воҳидов. – Тошкент, 2015.– 246 б.
 78. Вохидов Ш. Дўстсиз бошим – тузсиз ошим…(халқ мақолларида асрий ҳикматлар). / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент, 2015. – С.37-39
 79. Вохидов Ш. «Бехистунcкая» надпись Дария I (521-486 гг.до н.э) / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2015. – С.40-51
 80. Вохидов Ш. Древнеперсидская и«Зороастрийская» календарные системы. / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2015. – С.89-94.
 81. Вохидов Ш. География или «Географическая поэма» Авесты» / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2015. – С.206-212.
 82. Вохидов Ш.Х., Саидмуродова М.Т. О системе обучения в медресах Бухары в середине XIX века. / «Педагогика и психология XXI века: теория, методология и практика» посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан 24-25 ноября 2016 г. – Чимкент, 2016. – С. 307-311.
 83. Вохидов Ш. Х. Журналистика и становление и развитие таджикско-казахских литературных связей во второй половине ХХ века // Труды Международной научно-практической конференции на тему: «Казахстан – на пути духовного возрождения: развитие и будущее». Том I. — Шымкент, 2017. – С.6-16.
 84. Вохидов Ш. Абдуллоҳ Ҳотифийнинг “Темурнома” (Зафарномайи Темури) асари (Россия ФА ШҚИда сақланаётган бир нусхаси ва ундаги миниатюраларининг тақдимоти) // «Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқоти методлари ва методологиясисининг долзарб масалалари” мавзуидаги Республика VIII илмий-назарий конференциясининг материаллари. 8. – Тошкент, 2016. С.21-26.
 85. Вохидов Ш. Абу Бакр калавийми ёки Абу Бакр Калуй // Республика илмий-амалий анжумни материаллари. Гулистон, 2016 йил, 15-16 апрель. С.19-21.
 86. Вохидов Ш. Актуальные проблемы истории Узбекистана: категории землевладения и налоги в Чагатайском улусе (общий обзор) // Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Гулистон, 2016 йил, 15-16 апрель. С.21-30.
 87. Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в Узбекистане (Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари). VII  сборник / Ответсвенный редактор и составитель Ш.Воҳидов. – Тошкент, 2016.– 246 б.
 88. Вохидов Ш. Дўстсиз бошим – тузсиз ошим…(халқ мақолларида асрий ҳикматлар). / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент, 2016. – С.37-39
 89. Вохидов Ш. «Бехистунcкая» надпись Дария I (521-486 гг.до н.э) / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2016. – С.40-51
 90. Вохидов Ш. География или «Географическая поэма» Авесты» / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2016. – С.206-212.
 91. Вохидов Ш. Древнеперсидская и«Зороастрийская» календарные системы. / Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. VIII / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов.– Тошкент, 2016. – С.89-94.
 92. Вохидов Ш. Из истории частных библиотек в Бухарском эмирате конца XIX – начале ХХ века / Материалы Vмеждународной научно практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 28-30 мая 2016 года. Сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий – 2016. С.248-257. (соавтор Р.Халикова).
 93. Вохидов Ш. Иранцы на службе Бухарских правителей из династии мангыт: Остонакули кошбеги – премьер-министр Бухарского эмирата (1888-1910) / Материалы Vмеждународной научно практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 28-30 мая 2016 года. Сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий – 2016. С.240-247. (соавтор Р.Халикова).
 94. Вохидов Ш. Материалы Кулябской этнографической экспедиции об этническом составе кишлаков Восточной Бухары // Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий мақолалар тўплами. VII жилд.– Тошкент: Янгиаср авлоди, 2016. С.38-44.
 95. Вохидов Ш. Мулло Холбек ибн Муҳаммадмусо Андижоний ва унинг “Ғарибнома” асари / Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда / История Ферганской долины в новых разысканиях. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Андижон, 2016 йил, 24 апрел. – Андижон: АнДУ, 2016. – С. 112-116.
 96. Познание истории: сборник научно-практических статей ученых историков. Том XIX  / Автор идеи, составитель и ответственный редактор Ш.Вохидов. – Тошкент: Янгиаср авлоди, 2016. – 262 с.
 97. Вохидов Ш. Списки произведений по истории Амира Тимура и Тимуридов в фондах ИВР РАН (отчет о командировке в Санкт-петербург) // Амир Темур ва темурийлар давридаги илм-фан ва маданият ривожининг жаҳон тамаддунидаги ӯрни. Республика илмий-амалий конференция тезислари. – Тошкент, 2016.С.5-7.
 98. Умаров Ш. История потомков Худаярхана. Второе, дополненнное издание / Автор идеи, руководитель и ответственый редактор доктор исторических наук, профессор  Ш.Вохидов. – Ташкент: Адабиёт учкунлари, 2016. – 600 с.
 99. Вохидов Ш. Ученик и последователь Ахмада Дониша – Домулло Икромча муфти Бухори (1847-1925). // Труды Международной научно-практической конференции на тему: «Казахстан – на пути духовного возрождения: развитие и будущее». Том II. Шымкент, 2017. – С.3-11.
 100. Вохидов Ш. «Вакфнаме» библиотеки медресе мирза Улугбека в Бухаре (из истории формирования фонда в XVIII веке) // Паёми донишкада, №1. 2018. С.47-92
 101. Вохидов Ш. Ученик и последователь Ахмада Даниша — домулло Икромча муфти Бухори (1847 – 1925) // Паёми Донишкада, №1, 2018. С. 342-352.
 102. Ансорї М., Воњидов Ш. Тољикистон ва Пешвои миллат дар замони муосир (шиносномаи миллат) // Паёми донишкада, №2, 2018. С.3-17
 103. Вохидов Ш., Вохидова С. Рукописная книга – источник духовности и знания (на основе восточных рукописей из узбекистана в фондах ИР РАН. Санкт-Петербург) // Паёми донишкада, №3. 2018. С.97-123.
 104. Vohidov Sh. (Nashrga Tayyorlovchi) Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin // Паёми донишкада, №3. 2018. С. 309-370
 105. Alisher Navoiy Tuhfatul-afkor. // Паёми донишкада, №3. 2018. С.370-374/
 106. Вохидов Ш., Шарифова Г. Зикри њунар ва пешоварон дар «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї // Паёми донишкада, №4. 2018. С. 311-328.
 107. Вохидов Ш. «Муиз ал-ансаб» об этническом составе канцелярии (дивана) амира Тимура и тимуридов (таджикский пласт государственных управленцев) // Паёми донишкада, №4/1. 2018. С.46-52.
 108. Воњидов Ш., Шарифова Г. Бо маҳи бофанда ҳар кас ҳолаш огоҳ мекунад…(васфи ҳунар ва ҳунармандон дар “Шаҳрошӯб”ҳо) // Адаб, №3, 2018. С.-3-8.
 109. Воҳидов Ш., Шарипова Г., Фукаролик жамиятида адолат ва унинг мезонлари илдизлари

                 (Алишер Навоиӣ адолати ва жасорати)

Тожикистан  Педагогика институти Панжакент шаҳри // Фуқаролик жамиятини  ривожлантириш жараёнида  ёшлар ижтимоиӣ фаоллигини ошириш омиллари

Республика илмиӣ –амалиӣ анжумани МАТЕРИАЛЛАРИ Самарқанд, 2018,ийи 29 -30 ноябрь Самарқанд -2018

Шарҳи мухтасари ҳол (аз рӯз ва ҷои таваллуд сар карда,  то ҷои кори ҳозира):

ШАРҲИ МУХТАСАРИ ҲОЛ

 Тав. ш. Панҷакент, аз оилаи хизматчӣ (1961).  Таҳсил: мактаби  №3, ш. Паҷакент (1971–1979). Хатмк. ф-таи таърих ДДТ ба номи В.И.Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 1979-1884). Афсари тарҷумон (1984-1986), аспирант, мудири бахши Институти Таърихи АФ Ӯзбекистон(1996-1998), мудири кафедра дар Донишгоҳи милии Ӯзбекистон(1998-2001), тадқиқотчии МСО дар Париж (Фаронса, 2001-2003), профессори Донишгоҳи техникии давлатии Ӯзбекистон, Институти Шарќшуносии Тошканд (2004-2016), Ноиби ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишкади омӯзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент

Муҳимтарин дастовардҳои илмӣ ва ихтироъот (аз 1 то 5-6 ҷумла):

-Аввалин маротиба осори муаррихони тоҷикзабонро дар хонигарии Хӯқанд ба таври комплексӣ омӯхта аст…

-Манбаъҳои муҳимро оид ба таърихи мардуми Осиём Миёна дастрас намуда ба аҳли илм ошно сохтааст…

-Таҳти роҳбарии ӯ 8 нафар оид ба таърих, манбаъшуносӣ, методҳои тадқиқоти таърихӣ, таърихи Ватан рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ ҳимоя намудаанд…..

Мукофоту ҷоизаҳо: нест.

Нусхаи автореферат ва ё «научная навизна аз автореферат» (илова карда шавад).

Сформировавшись, на определенных геополитических границах Кокандское ханство в начале XIX века, достигло определенных успехов в хозяйственной, политической и культурной жизни. Основным пластом духовной жизни Кокандского общества долгое время являлась литературная среда. Произведения исторического характера в разных жанрах литературной деятельности в свою очередь были составной частью духовной жизни. В начале XIX века происходило возрождение историографических и историософических  традиций, появились первые исторические сочинения, посвященные истории ханства;

— сочинения кокандских авторов написаны на узбекском и таджикском языках, в стихотворных формах и в прозе. Из анализа дошедших до нас исторических сочинений установлено, что Фазли Фаргони (Абдулкарим Намангани), Мушриф Исфараги (Мирзо Каландар) и поэтесса Дилшод-Барно являются первыми представителями кокандской школы историографов;

— кокандские сочинения исторического содержания являются поэтико-историческими и историко-поэтическими произведениями. Высокие эстетические требование читателей и заказчиков заставляли  авторов такого жанра создать высокохудожественные сочинения со сложным стилем и языковыми особенностями;

— кокандские историки принадлежали к различным слоям и сословиям, имели разный уровень образования, были последователями разных идей, концепций, эстетических вкусов, духовных ценностей и направлений. Среди историков мы встречаем государственных деятелей с высокими чинами, представителей ханской фамилии, духовенства, профессиональных хроникеров, секретарей начальников, редакторов газет, поэтов и просветителей;

— исторические сочинение Кокандской школы по своему содержанию делятся на эпизодическо-ситуативные и на последовательно-динамические произведения. В первом случае сочинение затрагивает определенное историческое событие, во втором – события охватывают длительный период;

— в сочинениях кокандских авторов отражены все изменения, которые произошли в Кокандском обществе в ХIХ в. Это проблемы внутреннего положения, вопросы хозяйственной жизни, темы завоевания Средней Азии русским царизмом, ликвидации ханства, образование новой политико-административной единицы в составе Российской империи, отношение населения бывшего Кокандского ханства к новой власти,  антиколониальное движение края и другие вопросы. Эти материалы и сведения, факта и информация позволяют более объективно и подробно исследовать многие актуальные в наше время проблемы;

— на основе сведений кокандских авторов мы составили генеалогию кокандских правителей из династии Минг, составлены также паспорта сочинений кокандских историографов (см. приложение), где даются источниковедческие мини-справки на каждое произведение;

— дальнейшее исследование проблем  кокандской школы историографов после источниковедческой обработке фактологического исследования, констатации фактов и сведений по различным вопросам и темам состоит из переводов извлечений наиболее ценных сочинений из числа произведений кокандских авторов.


Исматзода Шоиста
Вохидова Саёра
Бозоров Асомиддин
Саидов Олимчон
Шодиев Махмадмурод
Рахимова Мадина{:}{:tj}

  Шиносномаи факултет

Декани факултети таърих Исроилов Салохиддин

Дар солҳои охири барҳамхўрии Иттиҳоди
Шўравӣ нерўҳои пешкадами ҷомеа барои ба низоми нави таҳсил гузаштан
талошдоштанд. Моҳи июли соли 1991 нерўҳои пешқадам барои кушодани мактабҳои
олии нав ҷавобгў ба талаботҳои замон кўшиш ба харҷмедоданд. Гурўҳе аз олимон
барои ташкилнамудани зерсохтори Донишгоҳи Озодӣ Россия дар ОсиёиМарказӣ шурўъ
намуданд.      Мактабу маориф дар тамоми давраи
инкишофи тамаддуни инсоният ҳамчун соҳаи махсуси иҷтимоӣ, ҷамъиятӣ ва омили муҳими
пешрафту инкишофи ҷомеаи инсонӣ эътироф шудааст.

Факултети таърих дар заминаи факултети ҳуқуқшиносӣ, ки соли 1991
ташкилёфтабуд, соли 2004 ба факултети таърих табдили ном менамояд.

    Дар соли таҳсили 2006 — 2007 дар наздифакултет ду кафедра
фаъолиятменамуд.

Кафедраитаърих.

Кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ ва ҳуқук

      Соли 2012 дар назди факултет кафедраи нав «
Таърих. Бостоншиносӣ ва мероси ниёгон» таъсис дода мешавад.

Ихтисоси мазкур соли 2012 бо дастгирии Раёсати Донишкада дар базаи ёдгориҳои
таърихии Саразм ва Панҷакенти қадим ташкил карда шудааст. Ихтисоси таъриху
бостоншиносӣ дар заминаи кафедраи

«Таърих, бостоншиносӣ ва мероси ниёгон» фаъолият менамояд.

Донишҷўёни ин ихтисос таҷрибаомўзии худро дар ёдгориҳои Санҷаршоҳ, Панҷакенти
қадим, Саразм, МустафоТеппа, Қалъаи Ҳисорак ва  ноҳияи Куҳистони Масчоҳ
мегузаронанд.

Ҳамзамон хатмкардагони ин ихтисос дар Китобхонаи миллӣ , Осорхонаи миллӣ,
Пойгоҳҳои бостоншиносӣ, Эрмитажи Санкт – Петербург  ва  ғ.фаъолият
намуда менамоянд.

Айни замон дар ихтисоси таърих-ҳуқуқ донишҷўён аз нигоҳи ҷуғрофӣ фарогири аз
ноҳияҳои вилоятҳои Суғд, Хатлон, Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон ва Ноҳияҳои
тобеъи марказ мебошад.

 Хатмкардагони ин ихтисос дар Мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, шўъбаи корҳои
дохилӣ, Кумитаи сарҳадот, Вазорати мудофиа ва соҳаи маориф кору фаъолият карда
истодаанд.

Ба раванди кори таълим олимони варзида, унвонҷўён ва устодони соҳибтаҷриба
ҷалб карда шудаанд.

 

Доктори илм                                 1- нафар

Номзадњои илм                           2 — нафар

Унвонҷўён                                     3 –нафар

Устодоникалон                            14-нафар

Ассистентҳо                                 3 — нафар

{:}