Таджикский педагогический институт в Пенджикенте

Илм ва инноватсия

Ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия

Воҳидов Шодмон Ҳусейнович

19.12.1961

Унвони илмӣ

доктори илмҳои таърих, профессор

 Номи пурраи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ (номи рисола бо тоҷикӣ):

рисолаи номзадӣ “Аваз Муҳаммад Аттор Хӯқандӣ ва асари ӯ “Таърихи ҷаҳонамойи”. – Тошканд, 1990.

РИСОЛАИ ДОКТОРӢ

“Ташаккули таърихнигорӣ дар хонигарии Хӯқанд”. Тошканд, 1998.

 Унвонҳои дигар, ба мисли профессорӣ, академикӣ ва ғ.:

Профессор. Тошканд, 2010

Номи китобҳои чопшуда бо сабти сол ва ҷои нашр (бо ҳамон забоне ки чоп шудааст)

Фитрат. Рахбари нажот (Нажот йули). – Тошкент:Маънавият.2001.

 1. Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин-Хваджа (Та’иб).  Тухфа-йи  Та’иб. Издан. Б. М. Бабаджанов, Ш.Х. Вахидов, Х. Коматцу. Ташкент-Токио-2002. – 45 с.
 2. Мухаммад Сайид Балджувони. Тарихи нофеи. Перевод на узб.яз. – Тошкент: Академия, 2001.
 3.  Низомулмулк. Сиёсатнома ёки Сияр ул-мулук. Перевод на узб.яз.  – Тошкент, 1997, 2016.
 4. Фитрат. Оила./ Таржимон, сузбоши ва изохлар муаллифи Ш.Вохидов. – Тошкент, 1998; издание 2, 2000.
 5. Мухамад Азиз Маргилоний. Тарихи Азизий / Ношир Ш. Вохидов, Д. Сангирова. – Тошкент, 1999., 2015.
 6. Фаќирий И. Баёзи Фаќирий (соавтор). – Тошкент: Адолат, 2004. – 200 б.
 7. Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат би-с-Сурах (соавтор). Введение, перевод с арабского и персидского, текст, факсимиле и комментарии и указатели. – Алматы:Дайк-Пресс. 2005. – 410 с.
 8. Абд ал-Кадир ибн Мухаммад Амин. Маджма’ ал-ансаб ва-л-ашджар(соавтор). Введение, перевод с арабского-персидского и тюркского, текст, факсимиле автографа, комментарии и указатели. – Алматы:Дайк-Пресс. 2005. – 692 с.
 9. Муизз ал-ансаб. Введение, перевод, факсимиле Парижского списка, комментарии и указатели Ш.Вохидова. – Алматы:Дайк-Пресс. 2006. – 800 с.
 10. Марказий Осиё давлатларида бошќарув тарихидан (Из истории управления в государствах Центральной Азии). – Тошкент:Янги аср авлоди, 2006. – 80 с.
 11. Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ас-салатин ва таварих ал-хавакин. / Введение, научный редактор Ш. Вохидов. – Ташкент, 2007. – 256 с.
 12. Садри Зия и его библиотека. Текст сочинения Садри Зия «Фихрист» (в соавтор.). – Ташкент: Янги аср авлоди, 2007. – 352 с.
 13. Фитрат. Оила ёки оила бошқариш тартиблари. Танланган асарлар. IV жилд. – Тошкент: Шарќ. – Б. 214-317.
 14. Мирзо Олим Махдум Њожи. Тарихи Туркистон. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2008. – 256 б.
 15. Мусахир ал-билод. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2009. – 480 б.
 16. Мунтахаб ат-таворих. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010. – 720 б.
 17. Хоразм сафари кундаликлари. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2010. 25 б.
 18. Тарихи Мулозода. Самария. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2009. 254 б.
 19. Ќўќон хонлигида тарихнавислик. – Тошкент: Akademnashr. 2010. 326 б.
 20. Воњидов Ш., Эркинов А. Фењристи нусхањои хаттии китобхонаи Равнаќи-Шањрисабзи. Ќум (Эрон): Китобхонаи бузурги Оятуллоњ ал-Узми Маръаши Наджафи. 1377/1998. – 80 с. (ба форсї).
 21. Воњидов Ш., Эшмурадов М. Хоразм тарихчилари Ўтамиш Њожи, Абулѓозий, Мунис. – Тошкент, 2010. – 50 с.
 22. Худаярханзаде. Анджум ат-таварих(Звезды истории)./ Перевод с персидско-таджикского, введение, примечания Ш.Вохидова и С. Елшибаева. – Ташкент, 2011. – 421 с.
 23. Зафарномайи Хусравий./ Перевод с персидско-таджикского, введение, примечания Ш.Воњидов, Ш.Жўраев. – Тошкент: Tamaddun, 2011. – 452 б.
 24. Тарихи жаҳоннамой. – Тошкент, 2012. – 420 б. (ҳаммуал.)
 25. Умидий-Ҳавоий. Тарихчайи Тўроний. – Тошкент, 2012. – 380 б.
 26. Огањий. Гулшани давлат. – Тошкент, 2012. – 320 б. (њаммуал.)
 27. Садри Зиё: Кутубхонамдаги
 28. Садри Зиё ва фењристи китобхонаи ў. – Панљакент: Иршод, 2017. – 350 с.
 29. Воњидов Ш. Аз таърихи китоб ва китобдории халќи тољик. – Душанбе: Бухоро, 2018.  – 370 с.
 30. Рўдакї. Девон. / Мураттибон: М.Муллоањмадов, Ш.Воњидов, М.исрофилниё. – Душанбе: Ирфон, 2018. 250 с.
 31. Рўдакї. Мунтахаби ашъор // Мураттибон: Ш.Воњидов, М.Ансорї. – Душанбе, 2018. – 190 с.

НОМИ МАҚОЛАҲОИ ИЛМӢ

 (БО ҲАМОН ЗАБОНЕ, КИ ЧОП ШУДААСТ )

 1. О медитарности кокандской историографии. Казахи и Кокандское ханство // International Journal of Central Asian Studies. Ed. Choi Han-Woo. Vol. 6. 2001, 48-55.
 2. По следам священного Корана // Эхо истории, №1-2,2000, 58-61.
 3. О генеалогии древних царей Ирана в кокандской историографии. Вестник НУУ имени Мирзо Улугбек. 2000, №4.
 4. Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la bibliotheque de Sadr-i Ziya: une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe – deb. XXe s. In:  A. Muminov, F. Richard et M. Szuppe (éds.), Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique, [Cahiers d’Asie Centrale 7], IFEAC – Édisud, Tachkent – Aix-en-Provence, 1999.141-173.
 5. Erkinov A.,Vahidov Sh.Une source meconnue pour l’etude de la production de livres a la cour de Muhammad Rahim Khan II (Khiva, fin XIXe s.) In:  A. Muminov, F. Richard et M. Szuppe (éds.), Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l’Asie centrale islamique, [Cahiers d’Asie Centrale 7], IFEAC – Édisud, Tachkent – Aix-en-Provence, 1999. 175-193.
 6. «Тарихи Нофеи»  – важный источкник по истории Бухары начала ХХ века // Общественные науки в Узбекистане.1998, №№9-11, 58-64.
 7. Шох ва шоир Мадалихон // Фан ва турмуш,1998, №5, 28-29.
 8. Об историке  амир Умархана Фазли Фаргани // Преподование языка и литературы, 1997, №3, 78-84.
 9. Тарих ва  унинг бадиий талкини (История и ее художественная интепретация) // Тил ва адабиёт таълими. 1997, №5-6, 80-85.
 10. Бухорои шариф // Мулокот. 1999, № 3, 30-32.
 11. Фаргонада Маъмур  Мундуз кузголони (Восстание Маъмура Мундуза в Фергане) // Манбашунослик. Матн ва унинг талкини. 1997, 48-51.
 12. Мухаммад Йунус Тойиб. Тарихи Аликули амирлашкар // Шарк юлдузи. 1996, №№1-2.
 13. Аваз Мухаммад Аттор Хуканди. Тарихи жахоннамойи // Шарк юлдузи. 1991, №8, 119-140.
 14. Сочинение Фазли Фаргони «Умарнома» // Адабий мерос. 1991, №4, 28-33.
 15. Тиррешаи буридаи миллат. // Омузгор. 1992, №3.
 16. Сочинение Мухаммад Умара Умиди «Мактубчаи хон».// Адабий мерос. 1990, №2, 60-62.
 17. Письма между страниц «Темурнаме». // Мулокот. 1996, 25-27.
 18. Сады Тимура. // Звезда Востока. 1996, №2, 3-6.
 19. Муиз ал-ансоб важный источник по истории и генеологии тимуридов и бабуридов //Академик Яњё Ѓуломов тавалудининг 95-йиллиги ва Тарих институтининг 60 йиллигига баѓишланган   Ўзбекистон Тарихи ва археология фанларининг долзарб муаммолари  Республика илмий конфренцияси материаллари. – Самарќанд, 2003.
 20. Бухара в описаниях ал-Истахри. // Наука и культура человечества в третьем тысячалетии. Материалы симпозиума посвященные 2500 летию Бухары и Хивы. – Тошкент,1997.
 21. Хоразмшоњлар даври Фаќињлари (Факихи периода правления Харезмшахов). // “Жалолиддин Мангуберди Ватан, Юрт њимоячиси” мавзуидаги халќаро Конфренция материаллари. Урганч 1999йил, 22октябр.-Тошкент:Фан1999.
 22. Париж ќўлезмалар хазинасидаги хожагон нақшбандия силсиласи (Генеалогия ордена ходжагон накшбанди в сокровищницах Парижа). // Тарихий Манбашунослар муаммолари. – Тошкент:  Университет, 2003.
 23. Les particularites paleographques et cobicologues des fondsparticuliers de Ravnaqi et Faqiri (Shahrisabz, Ouzbekistan). // Manuscripta Orientalia -St-Peterburg, 2003/
 24. The histori of the Ishqiyya Brotherhoods Secred reliks. II:The Katta Langar (New Fragments) // Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg 2002.
 25. Ќўќон хонлигидаги унвон ва мансаблар (Звания и должности в Кокандском ханстве) //Шарќ Юлдузи, 1995. №№1-2.
 26. Об историке эмира Умархана Фазли Фаргани // Преподавание языка и литературы.1997. 3. – С. 12-17.
 27. Тарихий манбашуносликда  терминалогия (терминология в историческом источниковедении) //Илмий анжуман Материаллари. -Тошкент 1995.
 28. «Тарихи Нофеи» – важный источкнико по истории Бухары начала ХХ века // Обшественные науки в Узбекистане.1998, №№9-11, 58-64.
 29. Ќўќон хонлиги ва бухоро  амирлигида унвон ва мансаблар.- Тошкент 1996
 30. Сочинения Фазли Фарѓони  “Умарнома” // Адабий мерос, 1991. №3.
 31. Равнаки. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. – М.: Восточная литература,2003. с.
 32. Садри Зийа. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. – М.: Восточная литература, 2003. с.
 33. Факири. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. – М.: Восточная литература, 2003. с.
 34. Му‘изз ал-ансāб // Эхо истории.2004,№-3.
 35. Шайх ва шоир Фаќирий. // Эхо истории.2004, №4.
 36. Муизз ал-ансаб важный источник по генеалогии тимуридов и бабуридов.// Эхо истории, 2004,№ 2.
 37. Les particularies paleographiques et cidicologiques des fonds particuliers de Rawnaqi et Faqiri (Shahrisabz, Ouzbekistan) //Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg, 2003.p.52-56.
 38. Жамол Ќаршийнинг «Мулњаќот би-с-Суроњ» асарининг янги нусхаси // Эхо истории, 2006, №1, 2.
 39. Важный источник по мусульманской генеалогии // Эхо истории, 2006, № 3. Б. 24-32.
 40. Важный источник по истории Темура и темуридов // «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани. Илмий маќолалар тўплами. – Тошкент, 2007. – Б.22-30.
 41. «Темурнома» (Кунуз ал-аъзам) Абд ар-Рахмана Сират и его значение. // «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани. Илмий маќолалар тўплами. – Тошкент, 2007. – Б.35-40.
 42. «Авесто» даври ижтимоий муносабатлар тарихидан // «Тарихий хотира – маънавият асоси» мавзуидаги Республика илмий – назарий анжумани материаллари. – Бухоро, 2008. – Б.23-25.
 43. «Одоби тариќ» рисоласи њаќида (Рисолайи ќаландария «Одоби тариќ»). // Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари (2008 йил, 25 апрель). Тошкент, 2008. – Б.124-129.
 44. Мухаммад Йунус Хваджа б. Мухаммад Амин-Хваджа (Та’иб).  Тухфа-йи  Та’иб. Издан. Б. М. Бабаджанов, Ш.Х. Вахидов, Х. Коматцу. Ташкент-Токио-2002. – 45 с.
 45. Вахидов Ш. “Анжум ат-таворих” асари њаќида / Тарих тафаккури. “Баркамол авлод” йилига баѓишланган Республика тарихчи олимларининг илмий ишлар Тўплами. Бухоро, 2010. – 119-122.
 46. Воҳидов Ш., Эркинов А. Фењристи нусхањои хаттии китобхонаи Равнаќи-Шањрисабзи. Ќум (Эрон): Китобхонаи бузурги Оятуллоњ ал-Узми Маръаши Наджафи. 1377/1998. – 80 с. (На фарси).
 47. Воњидов Ш., Эшмурадов М. Хоразм тарихчилари Ўтамиш Њожи, Абулѓозий, Мунис. – Тошкент, 2010. – 50 с.
 48. Вохидов Ш. Трансформация оценки истории отечества в новых разысканиях / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари (II тўплам). – 2012. – С.3-8.
 49. Воњидов Ш. Амир Насруллоњнинг Ќўќон хонлигига 1842 йилги юриши њаќида (сабаб, бањона ва оќибатлари) / Фарѓона водийси тарихи янги тадќиќотларда. – Фарѓона, 2009. – С.174-183.
 50. Воњидов Ш. Тарихий манбаларнинг нашрлари: тажриба ва муаммолар / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжуман матераиллари 4 май, 2011. – Тошкент, 2011. – С.131-136.
 51. Вахидов Ш., Джураев Ш. “Зафарномайи хусравий” важный источник по истории Бухары эпохи Насруллахана / Юксак маънавиятли ёшлар-буюк келажак пойдевори («Баркамол авлод йили»га  баѓишланган Республика илмий-амалий конференцияси материаллари). – Бухоро, 2010. –  С.101-109.
 52. Воњидов Ш., Шерипов У. Антик давр Хоразм тарихида Хива / Антик давр цивилизацияси тараќќиётида Хоразмнинг ўрни. Республика илмий анжуманнинг материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Њазорасп. 2011. – С. 9-12.
 53. Воњидов Ш., Матякубова М. Юнон тарихшунослигида Хоразм ва унга ќўшни халќлар тўѓрисида / Антик давр цивилизацияси тараќќиётида Хоразмнинг ўрни. Республика илмий анжуманнинг материаллари. 2011 йил 20 май. – Урганч-Њазорасп. 2011. – С. 12-15.
 54. Воњидов Ш., Холиќова Р. Мусулмон аристократия шажараси XIX  аср Бухородаги “Уламо” силсиласи / Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар (халќаро конференция материаллари). I  ќисм. – Тошкент: ЎзМУ, 2005. – С.149-157.
 55. Воњидов Ш. Ўзбекистонда манбашунослик: тарихий манбаларнинг нашри хусусида (охирги йиллардаги тажриба ва муаммолари) / Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 3-тўплам. – Тошкент, 2011. – С.83-90.
 56. Вахидов Ш., Джураев Ш. “Зафарномайи хусравий” важный источник по истории Бухары эпохи Насруллахана. / Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 2-тўплам. – Тошкент, 2010.–  С.49-58.
 57. Воњидов Ш. “Анжум ат-таворих” асари њаќида // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. 2-тўплам. – Тошкент, 2010.–  С. 45-49.
 58. Вахидов Ш. Абдурахман Мустаджир и его дневник Искандаркульской экспедиции (1870). // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихшунослик изланишлари. (1-) Тўплам. – Тошкент, 2009.  – С. 199-203.
 59. Вахидов Ш., Елшибаев С. О родоплеменном составе кураминцев Ташкента и Ташкентской области: состав и расселение / Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари (II тўплам). – Тошкент, 2012. – С.77-85.
 60. Маънавий мерос-тараққиёт манбаи // Эхо истории,2012, – №3. – Б.1-3.
 61. The histori of the Ishqiyya Brotherhoods Secred reliks. II : The Katta Langar (New Fragments) //Manuckripta Orintalia. -St Peterdurg 2002.
 62. Равнаки. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3.-М.: Восточная литература,2003. с.
 63. Садри Зийа. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3. – М.: Восточная литература,2003. с.
 64. Факири. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.3.-М.: Восточная литература,2003. с.
 65. Джами (соавтор). Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып.4.-М.: Восточная литература,2003. с.25-27
 66.  «Маджма’ ал-ансаб ва-л-ашджар» Абд ал-Кадира ибн Мухаммад Амин – новый источник по истории Казахастана и  Центарльной Азии.// SHYGYS. Kazakhstan. 2006. – №. 1. – С. 141-151.
 67. Вохидов Ш. Х., Бердиев Б., Важный источник по истории темура и   темуридов.// .// «Амир Темур ва њозирги замон» мавзуидаги республика   илмий – амалий анжуман материаллари. Тошкент: ТошДТУ, 2007. – Б.20-27
 68.  Vohidov Shodmon. View of muslim authors on the russian conquest of new          regalia’s: pro and contra. // Oriento moderno, Istituto per l’ Oriente C.A.    Nalino, Nuova serie, Anno XXVI (LXXXVII), 1, 2007. – P.225-236.
 69. Вохидов Ш. Х. Журналистика и становление и развитие таджикско-казахских литературных связей во второй половине ХХ века // Труды Международной научно-практической конференции на тему: «Казахстан – на пути духовного взрождения: развитие и будущее». Том I. Шымкент, 2017. – С.6-16.
 70. Воњидов Ш. Ученик и последователь Ахмада Дониша – Домулло Икромча муфти Бухори (1847-1925). // Труды Международной научно-практической конференции на тему: «Казахстан – на пути духовного взрождения: развитие и будущее». Том II. Шымкент, 2017. – С.3-11.
 71. Вохидов Ш. «Вакфнаме» библиотеки медресе мирза Улугбека в Бухаре (из истории формирования фонда в XVIII веке) // Паёми донишкада, №1. 2018. С.47-92
 72. Вохидов Ш. Ученик и последователь Ахмада Даниша – домулло Икромча муфти Бухори (1847 – 1925) // Паёми Донишкада, №1, 2018. С. 342-352.
 73. Ансорї М., Воњидов Ш. Тољикистон ва Пешвои миллат дар замони муосир (шиносномаи миллат) // Паёми донишкада, №2, 2018. С.3-17
 74. Вохидов Ш., Вохидова С. Рукописная книга – источник духовности и знания (на основе восточных рукописей из узбекистана в фондах ИР РАН. Санкт-Петербург) // Паёми донишкада, №3. 2018. С.97-123.
 75. Vohidov Sh. (Nashrga Tayyorlovchi) Alisher Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin // Паёми донишкада, №3. 2018. С. 309-370
 76. Alisher Navoiy Tuhfatul-afkor. // Паёми донишкада, №3. 2018. С.370-374/
 77. Вохидов Ш., Шарифова Г. Зикри њунар ва пешоварон дар «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї // Паёми донишкада, №4. 2018. С. 311-328.
 78. Вохидов Ш. «Муиз ал-ансаб» об этническом составе канцелярии (дивана) амира Тимура и тимуридов (таджикский пласт государственных управленцев) // Паёми донишкада, №4/1. 2018. С.46-52.
 79. Воњидов Ш., Шарифова Г. Бо маҳи бофанда ҳар кас ҳолаш огоҳ мекунад…(васфи ҳунар ва ҳунармандон дар “Шаҳрошӯб”ҳо) // Адаб, №3, 2018. С.-3-8.
 80. Жизнь и деятельность Ходжа Ахрара в исследованиях РПоссийских ученых (конец 19-начале ХХ веков) / Международная научная конференция “Вклад российской науки в из учении уникального историко-культурного и природного богатства Таджикистана” посвященная 200-летию российского востоковедения, г.Худжанд, 23 ноября 2018 года. – Худжанд-Оренбург, 2018. – С. 80-92. (Соавтор Батиров М.)
 81. Николай Владимирович Ханыков – востоковед и этнограф // Международная научная конференция “Вклад российской науки в из учении уникального историко-культурного и природного богатства Таджикистана” посвященная 200-летию российского востоковедения, г.Худжанд, 23 ноября 2018 года. – Худжанд-Оренбург, 2018. – С. 156-172. (Соавтор Ансори М.)
 82. Фуќаролик жамиятида адолат ва унинг мезонларининг илдизлари (Алишер Навоий адолати ва жасорати) // Фуќаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида ёшлар ижтимоий фаоллигини ошириш омиллари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Самарќанд, 2018 йил, 29-30 ноябрь. – Самарќанд, 2018. – С. 83-86. (соавтор Шарифова Г.).

ШАРҲИ МУХТАСАРИ ҲОЛ

Таваллуд.ш. Панҷакент, аз оилаи хизматчӣ (1961). 

Таҳсил: мактаби  №3, ш. Паҷакент (1971–1979).

Хатмк. ф-таи таърих ДДТ ба номи В.И.Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 1979-1884).

Афсари тарҷумон (1984-1986), аспирант, мудири бахши Институти Таърихи АФ Ӯзбекистон(1996-1998), мудири кафедра дар Донишгоҳи милии Ӯзбекистон(1998-2001), тадқиқотчии МСО дар Париж (Фаронса, 2001-2003), профессори Донишгоҳи техникии давлатии Ӯзбекистон, Институти Шарќшуносии Тошканд (2004-2016),

Ноиби ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишкади омӯзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент

МУҲИМТАРИН ДАСТОВАРДҲОИ ИЛМӢ ВА ИХТИРОЪОТ

-Аввалин маротиба осори муаррихони тоҷикзабонро дар хонигарии Хӯқанд ба таври комплексӣ омӯхта аст…

-Манбаъҳои муҳимро оид ба таърихи мардуми Осиём Миёна дастрас намуда ба аҳли илм ошно сохтааст…

-Таҳти роҳбарии ӯ 8 нафар оид ба таърих, манбаъшуносӣ, методҳои тадқиқоти таърихӣ, таърихи Ватан рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ ҳимоя намудаанд…..

Мукофоту ҷоизаҳо: нест.

Сформировавшись, на определенных геополитических границах Кокандское ханство в начале XIX века, достигло определенных успехов в хозяйственной, политической и культурной жизни. Основным пластом духовной жизни Кокандского общества долгое время являлась литературная среда. Произведения исторического характера в разных жанрах литературной деятельности в свою очередь были составной частью духовной жизни. В начале XIX века происходило возрождение историографических и историософических  традиций, появились первые исторические сочинения, посвященные истории ханства;

– сочинения кокандских авторов написаны на узбекском и таджикском языках, в стихотворных формах и в прозе. Из анализа дошедших до нас исторических сочинений установлено, что Фазли Фаргони (Абдулкарим Намангани), Мушриф Исфараги (Мирзо Каландар) и поэтесса Дилшод-Барно являются первыми представителями кокандской школы историографов;

– кокандские сочинения исторического содержания являются поэтико-историческими и историко-поэтическими произведениями. Высокие эстетические требование читателей и заказчиков заставляли  авторов такого жанра создать высокохудожественные сочинения со сложным стилем и языковыми особенностями;

– кокандские историки принадлежали к различным слоям и сословиям, имели разный уровень образования, были последователями разных идей, концепций, эстетических вкусов, духовных ценностей и направлений. Среди историков мы встречаем государственных деятелей с высокими чинами, представителей ханской фамилии, духовенства, профессиональных хроникеров, секретарей начальников, редакторов газет, поэтов и просветителей;

– исторические сочинение Кокандской школы по своему содержанию делятся на эпизодическо-ситуативные и на последовательно-динамические произведения. В первом случае сочинение затрагивает определенное историческое событие, во втором – события охватывают длительный период;

– в сочинениях кокандских авторов отражены все изменения, которые произошли в Кокандском обществе в ХIХ в. Это проблемы внутреннего положения, вопросы хозяйственной жизни, темы завоевания Средней Азии русским царизмом, ликвидации ханства, образование новой политико-административной единицы в составе Российской империи, отношение населения бывшего Кокандского ханства к новой власти,  антиколониальное движение края и другие вопросы. Эти материалы и сведения, факта и информация позволяют более объективно и подробно исследовать многие актуальные в наше время проблемы;

– на основе сведений кокандских авторов мы составили генеалогию кокандских правителей из династии Минг, составлены также паспорта сочинений кокандских историографов (см. приложение), где даются источниковедческие мини-справки на каждое произведение;

– дальнейшее исследование проблем  кокандской школы историографов после источниковедческой обработке фактологического исследования, констатации фактов и сведений по различным вопросам и темам состоит из переводов извлечений наиболее ценных сочинений из числа произведений кокандских авторов.

Телефон ва почтаи электронӣ  pamir555@inbox.ru; 937 937 123.